PL EN
MISCELLANEA
Nieznane materiały z cmentarzyska kultury przeworskiej w Wólce Domaniowskiej, w pow. radomskim
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa
 
 
Data publikacji: 31-12-2005
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2005;LVII(57):67-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Material from the cemetery of the Przeworsk culture at Wólka Domaniowska (M. Olędzki 2000) held by the J. Malczewski Museum in Radom includes a number of previously unpublished items: 2 fragments of an iron shield-grip, type J. 6 (Fig. 1a); 2 small damaged iron spearheads with blunted edges (Fig. 1b.c); 7 damaged iron scabbard fittings (Fig. 2d); a bronze rivet from a sword hilt (Fig. 2c), iron buckle, Madyda-Legutko type D1 (Fig. 2a), iron knife, flexed twice (Fig. 2b). Discovered inside a flattened shield-boss (Fig. 1d) the objects most probably belong to grave 66, which produced the rest of the shield-grip (Fig. 3c) as well as a one-edged sword (Fig. 3b). Another previously unpublished item in the Museum collection – iron shears (Fig.3a) – very likely belongs to the same grave inventory. The practice of depositing smaller objects inside shield-bosses is well known across the Przeworsk culture area. Deliberate disfigurement of grave goods, weapons mostly, is also quite common, unlike intentional blunting of spearhead edges, which is recorded at a much smaller number of sites, eg Wymysłowo, distr. Gostyń, grave 85 (S. Jasnosz 1952, fig. 62:1), Domaradzice, distr. Rawicz, grave 44 (B. Kostrzewski 1954, fig. 166:40) and Velatice, grave 4, Moravia (J. Tejral 1977, fig. 10:3). Blunted edges are noted also on a few spearheads from random finds, dated, similarly as grave 66 from Wólka Domaniowska, to phase B1. Evidence of the same custom is seen on spearhead finds from the Late Roman period, from eg Scandinavia and the Przeworsk culture area.
 
REFERENCJE (23)
1.
Andrzejowski, J., Nadkole 2. A Cemetery of the Przeworsk Culture in Eastern Poland, Monumenta Archaeologica Barbarica V, Kraków, 1998.
 
2.
Biborski, M., Grób wojownika kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich z Gostomii, woj. Radom a niektóre aspekty związane z rytualnymi śladami niszczenia broni, Materiały Archeologiczne XXI, 1981, s. 49–62.
 
3.
Czarnecka, K., O pozornej niezgodności stratygraficznej. Dwa ciekawe groby z cmentarzyska kultury przeworskiej w Oblinie, pow. garwoliński, [w:] J. Andrzejowski (red.). COMHLAN. Studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin, Warszawa, 1999, s. 165–177.
 
4.
Dąbrowska, T., Kamieńczyk. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien, Monumenta Archaeologica Barbarica III, Kraków, 1997.
 
5.
Demetrykiewicz, W., Wykopaliska z Kęblin i ślady rzymskiej terra sigillata w Królestwie Polskim, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” V, nr 2 (62), 1905, s. 264–282.
 
6.
Ilkjær, J., Illerup Ådal. Die Lanzen und Speere, Århus, 1990.
 
7.
Jasnosz, S., Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Wymysłowie, pow. Gostyń, Fontes Arachaeologici Posnanienses II, 1952, s. 1–284.
 
8.
Gebühr, M., Kampfspuren an Waffen des Nydam-Fundes, „Die Heimat” 4/5, 1977, s. 117–122.
 
9.
Gebühr, M., Kampfspuren an Schwertern des Nydam-Fundes, [w:] T. Krüger, H. G. Stephan (red.), Beiträge zur Archäologie Nordwestdeutschlands und Mitteleuropas. Festschrift K. Raddatz, Hildesheim, 1980, s. 69–84.
 
10.
Gundelwein, A., Kampfspuren an Lanzen und Speeren kaiserzeitlicher Moorfunde, [w:] C. von Carnap-Bornheim (red.), Beiträge zur römischer und barbarischer Bewaffnung in der ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten, Akten des 2. Internationalen Kolloquiums in Marburg a.d. Lahn, 20. bis 24. Februar 1994, Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg Sonderbd. 8, Lublin/Marburg, 1994, s. 321–333.
 
11.
Godłowski, K., Zmiany w uzbrojeniu ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich, [w:] Arma et ollae. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nadolskiemu w 70 rocznicę urodzin i 45 rocznicę pracy naukowej, Łódź, 1992, s. 71–88.
 
12.
Kietlińska, A., Dąbrowska, T., Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich we wsi Spicymierz, powiat Turek, Materiały Starożytne IX, 1963, s. 143–254.
 
13.
Kokowski, A., Kuśnierz, J., Urbański, A., Grób wojownika kultury przeworskiej ze Swaryczowa, w woj. zamojskim, Kultura przeworska III, Lublin, 1997, s. 141–149.
 
14.
Kostrzewski, B., Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Domaradzicach pow. Rawicz, Fontes Archaeologici Posnanienses IV, 1954, 1953, s. 153–274.
 
15.
Kozłowska, R., Cmentarzysko z okresów późnolateńskiego i wpływów rzymskich w Wesółkach, pow. Kalisz (stan. 5), Sprawozdania Archeologiczne XXIV, 1972, s. 349–390.
 
16.
Liana, T., Kurhan i cmentarzysko płaskie kultury przeworskiej na stan. II w Łęgonicach Małych, pow. Opoczno, Wiadomości Archeologiczne XLI/1, 1976, s. 64–127.
 
17.
Martyniak, G., Pastwiński, R., Pazda, S., Cmentarzysko kultury przeworskiej w Ciecierzynie, gmina Byczyna, woj. opolskie, Wrocław, 1997.
 
18.
Olędzki, M., Cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Wólce Domaniowskiej koło Radomia, Biblioteka „Eastern Review” 1, Łódź, 2000.
 
19.
Pescheck, Ch., Die frühwandalische Kultur in Mittelschlesien (100 vor bis 200 nach Chr.), Leipzig, 1939.
 
20.
Spoils of Victory, L. Jørgensen et alii (red.), The Spoils of Victory. The North in the shadow of the Roman Empire, Copenhagen, 2003.
 
21.
Szydłowski, J., Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Choruli, pow. Krapkowice, Wrocław, 1964.
 
22.
Tejral, J., Die älteste Phase der germanischen Besiedlung zwischen Donau und March, [w:] B. Chropovsky (red.), Symposium. Ausklang der Latène-Zivilization und Anfänge der germanischen Besiedlung im mittleren Donaugebiet, Bratislava, 1977, s. 307–342.
 
23.
Żórawska, A., Grób kultury przeworskiej z miejscowości Lemierze, [w:] W. Nowakowski, A. Szela (red.), Officina Archaeologica Optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa, 2001, s. 209−215.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top