PL EN

Zasady recenzowania tekstów

 
Procedura recenzowania tekstów składanych do Wiadomości Archeologicznych:
  • Redakcja akceptuje wyłącznie artykuły przygotowane zgodnie z zasadami opracowania tekstów do publikacji w Wiadomości Archeologicznych, opublikowanymi w tomie LX i na stronie www.wiadomosci-archeologiczne.pl.
  • Tekst złożony do Redakcji podlega wstępnej ocenie przez sekretarza redakcji i właściwego redaktora tematycznego pod kątem zgodności z profilem naukowym Wiadomości Archeologicznych.
  • Po uzyskaniu akceptacji redaktor tematyczny przekazuje tekst recenzentom właściwym z uwagi na tematykę artykułu.
  • Artykuły recenzowane są zgodnie z regułą double blind. Recenzja sporządzana jest w ujednoliconym kwestionariuszu pytań.
  • Artykuły ocenione negatywnie nie są akceptowane do druku.
  • Artykuły ocenione pozytywnie, które uzyskały powyżej 55 punktów, przekazywane są do opracowania redakcyjnego.
  • Artykuły ocenione pozytywnie, które uzyskały poniżej 55 punktów, przekazywane są do Kolegium Redakcyjnego, które podejmuje ostateczną decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu tekstu.
  • Decyzja przekazywana jest Autorowi/Autorom drogą mailową, nie później niż 4 miesiące od daty wpływu artykułu do Redakcji.
  • Redakcja Wiadomości Archeologicznych podpisuje z Autorem/Autorami umowę określającą wzajemne zobowiązania, w tym dotyczące praw autorskich do artykułu jako integralnej całości (tj. tekstu wraz z materiałami ilustracyjnymi, archiwaliami etc.), oraz warunków publikacji elektronicznej wersji artykułu na stronie domowej Wiadomości Archeologicznych.WArch PL 2020 Formularz_recenzji.doc
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top