PL EN

Zapora ghostwriting

 
Mając na uwadze zasady etyki i rzetelności naukowej oraz wysoki poziom merytoryczny Wiadomości Archeologicznych, Redakcja czasopisma stosuje procedury zabezpieczające przed wypadkami oszustw naukowych określanych jako ghostwriting oraz guest (honorary) authorship.
Ghostwriting to zjawisko nieujawnienia nazwiska osoby (osób), która jest faktycznym autorem lub współautorem pracy, bądź która wniosła istotny wkład w jej powstanie. Przejawem tego zjawiska może też być pominięcie informacji o ewentualnych osobach fizycznych lub prawnych, których pomoc lub wsparcie przyczyniły się do powstania pracy, zwyczajowo uwzględnianych w stosownych przypisach lub podziękowaniach w publikacji.
Guest (lub honorary) authorship to proceder polegający na wskazaniu jako autora lub współautora pracy osoby, która w rzeczywistości nie miała udziału w jej powstaniu lub też udział taki był nieistotny.
Zachowanie odpowiednich standardów naukowych publikacji drukowanych w Wiadomościach Archeologicznych wymaga unikania obu zjawisk, dlatego Redakcja zwracać się będzie do Autorów tekstów zaakceptowanych do druku o wypełnienie i podpisanie odpowiednich oświadczeń określających rzeczywisty zakres współautorstwa przedkładanych prac (z podaniem afiliacji oraz informacji o udziale w opracowaniu koncepcji i założeń pracy, metod badawczych, koncepcji grafiki ilustracyjnej itp.). Autor zgłaszający pracę do druku automatycznie podejmuje odpowiedzialność za prawdziwość tych oświadczeń. Redakcja informuje, że wszystkie ujawnione wypadki ghostwriting i guest authorship zostaną udokumentowane.WArch PL 2020 Ghostwriting_oświadczenie.doc
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top