PL EN

Umowa licencyjna

 
Poniżej zamieszczamy wzór umowy z Autorem, regulującej zakres udostępniania jego dzieła przez Redakcję Wiadomości Archeologicznych. Prośba o wypełnienie, wraz z linkiem do odpowiedniego pliku, są przesyłane Autorowi w końcowym etapie procesu redakcyjnego.

Umowa licencyjna na korzystanie z utworu naukowego

Zawarta w Warszawie w dniu ……… … r.
pomiędzy:
Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-241) i adresem przy ulicy Długiej 52, zwanym w treści umowy „Muzeum”, reprezentowanym przez:
Dr. Wojciecha Brzezińskiego – Dyrektora,
a
Panem/Panią …………………, zam. ………………………, legitymującym/legitymującą się numerem ewidencyjnym PESEL ………………………., zwanym/zwaną w treści umowy „Autorem/Autorką”,
zwanymi w treści umowy łącznie Stronami, a indywidualnie Stroną,

Zważywszy, że:
1. Autor napisał tekst naukowy na temat związany bezpośrednio z zakresem prowadzonej przez Muzeum działalności,
2. w ramach prowadzonej działalności Muzeum opracowuje, publikuje i rozpowszechnia czasopismo „Wiadomości Archeologiczne”,
3. Autor wystąpił do Redakcji „Wiadomości Archeologicznych” z wnioskiem o zamieszczenie swojego tekstu naukowego na łamach ww. czasopisma,
4. Muzeum wyraziło zainteresowanie publikacją tekstu naukowego Autora na łamach ww. czasopisma,
Strony zgodnie postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest korzystanie przez Muzeum z tekstu naukowego Autora pt. ………………………………………………………, zwanego dalej „Utworem”, którego treść i forma zostały określone w załączniku do niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż Utwór został wydany Muzeum do dnia zawarcia niniejszej Umowy.

§ 2

Autor oświadcza, iż:
1. Utwór jest utworem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
2. jest twórcą Utworu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do całości Utworu,
3. Utwór nie narusza praw majątkowych ani osobistych osób trzecich,
4. wyraża wolę opublikowania Utworu w ramach prowadzonej przez Muzeum działalności wydawniczej.
5. Muzeum oświadcza, iż wyraża wolę opublikowania Utworu na łamach czasopisma „Wiadomości Archeologiczne”.

§ 3

Na podstawie i z dniem zawarcia niniejszej umowy Autor upoważnia Muzeum do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z Utworu, w szczególności poprzez:
1. publikację Utworu w formie i treści stanowiącej załącznik do niniejszej umowy na łamach czasopisma „Wiadomości Archeologiczne” rocznik ..... w dowolnej liczbie nakładu;
2. udostępnienie Utworu na stronach internetowych czasopisma „Wiadomości Archeologiczne” (www.wiadomosci-archeologiczne.pl; www.journalssystem.com/warch/) na licencji Creative Commons CC BY-NC 3.0 PL;
3. udostępnienie Utworu w repozytorium cyfrowym Biblioteki Narodowej oraz innych ogólnodostępnych (nieodpłatnych, bez ograniczeń lub zabezpieczeń technicznych) bazach cyfrowych publikacji naukowych;
4. wprowadzanie poszczególnych egzemplarzy nakładu czasopisma „Wiadomości Archeologiczne”, w których zamieszczono Utwór – do obrotu;
5. korzystanie z Utworu w ramach prowadzonej przez Muzeum działalności bibliotecznej.

§ 4

Muzeum przysługuje prawo wyboru:
1. liczby nakładu czasopisma „Wiadomości Archeologicznych”, na łamach którego zamieszczony zostanie Utwór;
2. szaty graficznej i sposobu wydania.

§ 5

Strony zgodnie postanawiaj, iż:
1. upoważnienie, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy zostaje udzielone nieodpłatnie,
2. wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy oraz korzystaniem z Utworu na podstawie niniejszej umowy ponosi Muzeum.

§ 6

1. Muzeum zobowiązuje się przestrzegać prawa Autora do zachowania nienaruszalności treści i formy Utworu, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Muzeum zobowiązuje się do przekazania Autorowi 1 egzemplarza czasopisma „Wiadomości Archeologiczne”, na łamach którego zamieszczono Utwór, oraz pliku pdf z Utworem.

§ 7

1. Autor przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych osób trzecich w związku z korzystaniem przez Muzeum z Utworu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Autor jest zobowiązany do zwolnienia Muzeum z odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 powyżej oraz do zwrotu Muzeum wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, a także zwrotu Muzeum kwot zapłaconych osobom trzecim tytułem odszkodowań, w szczególności na mocy orzeczeń lub ugód sądowych.
3. Muzeum, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących korzystania przez Muzeum z Utworu, obowiązane jest niezwłocznie powiadomić o tym Autora i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie.

§ 8

Autorowi przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w razie stwierdzenia, że Muzeum korzysta z Utworu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Muzeum.

§ 12

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 13

Załącznikiem do niniejszej umowy stanowi informacja dotycząca przetwarzania przez Muzeum danych osobowych Autora.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top