PL EN
MISCELLANEA
Szesnastowieczne kafle z herbem Starykoń z królewskich zamków na Wawelu i w Ojcowie w świetle wyników analizy porównawczej oraz badań fizyko-chemicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Dział Ceramiki i Szkła, Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Polska
 
2
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska
 
3
Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska
 
4
Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Instytut Archeologii UJ, Polska
 
 
Data nadesłania: 07-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-08-2023
 
 
Data akceptacji: 18-12-2023
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Michał Wojenka   

Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gołębia 11, 31-007, Kraków, Polska
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2023;LXXIV(74):165-182
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE

W niniejszym artykule omówiono trzy kafle heraldyczne przedstawiające herb Starykoń (Antiquus Caballus). Dwa z nich pochodzą z krakowskiego zamku na Wawelu − najważniejszego zamku w Polsce doby renesansu, pełniącego m.in. funkcję królewskiej rezydencji. Trzeci okaz odkryto podczas niedawnych badań wykopaliskowych na terenie królewskiego zamku w Ojcowie (ok. 20 km na północ od Wawelu). Wspomniane zabytki wykonano z glin żelazistych schudzonych domieszką gruboziarnistego piasku (granulacja ok. 3 mm) i wypalono sposobem utleniającym. Ich przełamy są jednobarwne, ceglasto-czerwone. Wszystkie okazy po stronie zewnętrznej posiadają ślady szkliwienia: zabytki z Wawelu pokryto glazurą czerwono-brązową, zaś kafel z Ojcowa ozdobiono szkliwem żółto-oliwkowym. Kierując się przesłankami stylistycznymi, tj. współwystępowaniem cech właściwych dla sztuki późnogotyckiej i wczesnorenesansowej, znaleziska te datować należy na 1 ćwierć wieku XVI.

Należy podkreślić, iż kafle te odznaczają się wręcz uderzającym do siebie podobieństwem, skłaniającym do postawienia pytania o możliwość ich produkcji w tej samej matrycy i w tym samym warsztacie garncarskim. Tak sformułowane pytania wydają się być uprawnione m.in. z uwagi na niewielką odległość dzielącą oba zamki oraz ze względu na wspólne fragmenty ich dziejów w wieku XVI . Próba odpowiedzi na oba pytania jest – obok szczegółowego opisu kafli – celem niniejszego opracowania.

Narzędziem do realizacji wspomnianego celu były szczegółowa analiza porównawcza, badania laboratoryjne składu chemicznego oraz analiza skupień zachowanych fragmentów kafli.

W świetle analizy porównawczej oraz w świetle szczegółowych pomiarów należy przyjąć, że zabytki te wobec wszelkie prawdopodobieństwa wykonano za pomocą jednej i tej samej matrycy, jednak zapewne nie powstały one w trakcie pojedynczego wypału. Świadczą o tym różne kolory szkliwa oraz odmienny sposób opracowania wewnętrznych partii lic kafli – podczas gdy egzemplarze z Wawelu dociśnięto do formy za pomocą materiału, którego ślady splotów widoczne są po stronie wewnętrznej, w przypadku okazu z Ojcowa nadmiar masy ceramicznej zebrany został niewielką, prawdopodobnie drewnianą listewką. Pozostałe cechy analizowanych okazów uznać należy za zbieżne. Uwaga ta dotyczy również analizy składu chemicznego i analizy skupień.

Herb Starykoń, którym pięczętowała się jedna z najznamienitszych familii polskiego średniowiecza i wczesnej nowożytności, Szafrańcowie z Pieskowej Skały, znany jest z szeregu przedstawień sfragistycznych i ikonograficznych. Źródła te stanowią doskonałe świadectwo znanego ze źródeł historycznych dużego znaczenia wspomnianego rodu. W XV i XVI stuleciu nie brakowało w nim postaci wybitnych, jak np. zaufani stronnicy króla Władysława Jagiełły − podkomorzy królewski Piotr (2) Szafraniec (zm. 1437 r.) czy Jan Szafraniec (zm. 1433), piastujący godność królewskiego kanclerza. Nie wykluczając, iż to właśnie pamięć o tych wybitnych Szafrańcach zaważyła na wykonaniu kafli z herbem Starykoń w 1 ćwierci XVI wieku, chcielibyśmy zwrócić uwagę na późniejszego reprezentanta wspomnianej familii – Hieronima, (ok. 1502 – ok. 1557 r.), znakomicie wykształconego humanisty i królewskiego ulubieńca, za którego król Zygmunt Stary wydał swą naturalną córkę z Katarzyny Telniczanki – Reginę, wyprawiając młodej parze w roku 1518 wesele na Wawelu. Czy wawelskie kafle ze Starymkoniem związane są wprost z Hieronimem Szafrańcem, trudno wyrokować, nie sposób jednak nie uznać, iż jest to bardzo prawdopodobne.

Nie jest również wykluczone, że znalezisko kafla ze Starykoniem w Ojcowie stanowi odzwierciedlenie statusu własnościowego zamku Ojców i wiąże się wprost z otoczeniem króla Zygmunta Starego. W latach 1515-1523 i 1523-1525 ojcowskim zamkiem zarządzali kolejno zaufani królewscy bankierzy Jan i Seweryn Bonerowie, później zaś znajdował się on w rękach jednego z najważniejszych ludzi w otoczeniu monarchy, podkomorzego królewskiego Andrzeja Tęczyńskiego (od 1525 do 1536 r.). W latach 1536-1556 zarządzała nim królowa Bona Sforza. Należy więc skonstatować, iż zapewne z inicjatywy którejś z wymienionych tu osób doszło w Ojcowie do budowy pieca ozdobionego herbem Starykoń, być może składającego się z nadwyżkowych kafli wyprodukowanych na potrzeby ogrzewania komnat wawelskich.

Podsumowując, wyniki naszych badań wskazują, że analizowane kafle z dużym prawdopodobieństwem łączyć należy z tą samą matrycą, jednak najpewniej nie powstały one w trakcie tego samego wypału. Wobec braku innych przesłanek nie da się natomiast stwierdzić, czy wykonano je w jednym, czy też w różnych warsztatach garncarskich.
Na zakończenie chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że produkcja i dystrybucja kafli piecowych to tematy wciąż słabo rozpoznane i przez to bardzo rzadko poruszane w literaturze fachowej. Przyczyną tego stanu rzeczy jest znikoma ilość potwierdzonych przypadków występowania kafli wykonanych przy użyciu tych samych matryc na odrębnych stanowiskach archeologicznych . Skromny zasób dotychczas dostępnych źródeł niewątpliwie poszerzają więc zabytki opisane w niniejszym tekście.
FINANSOWANIE
Subwencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, numer grantu 16.16.220.842.
 
REFERENCJE (48)
1.
Bielec-MACIEJEWSKA B. 2015: Kafle i piece kaflowe w Toruniu (XIV-XX wiek), Toruń [Wydawnictwo Adam Marszałek].
 
2.
Bis M. 2007: Z problematyki polskich badań składu chemicznego ceramiki późnośredniowiecznej i nowożytnej metodą fluorescencji rentgenowskiej, APolski LII/1–2, 186–202.
 
3.
Bogucka M. 2004: Bona Sforza, Wrocław [Ossolineum].
 
4.
Dąbrowska M. 1987: Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej LVIII, Wrocław [Ossolineum].
 
5.
Dąbrowska M. 2013: Piec jako nośnik idei?, „Archaeologia Historica Polona” 21, 209–237.
 
6.
Dereń J., Piątkiewicz-Dereniowa M., Stoch L. 1966: O surowcach i technologii dawnych kafli wawelskich, KHKM XIV/1, 21–35.
 
7.
Dryja M. 2014. Pracownia garncarska z XVI wieku na ul. Loretańskiej w Krakowie, [w:] M. Bis, W. Bis (red.), Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej, Warszawa, 125–140 [IAiE PAN].
 
8.
Erneé M. 2008: Gotické kamnové kachle z hradu a zamku v Českém Krumlově, Archeologické Výzkumy v Jižních Čechách, Supplementum 5, České Budějovice-Praha [Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích].
 
9.
Falniowska-Gradowska A. 1995: Ojców w dziejach i legendzie, Ojców [Studio Astra].
 
10.
Falniowska-Gradowska A. 1999: Dzieje zamku ojcowskiego, Ojców [Ojcowski Park Narodowy].
 
11.
Górzyński S., Kochanowski J. 1990: Herby szlachty polskiej, Warszawa [Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego].
 
12.
Janiak T. 2003: Kafle gotyckie w zbiorach Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Gniezno [Muzeum Początków Państwa Polskiego].
 
13.
Jiřík J, Kypta J. (red.) 2013: Gotické kamnové kachle na Písecku. Výběrový katalog výstavy Obrazový svět pozdního středověku, Písek [Prácheňské muzeum v Písku].
 
14.
Kowalska H. 1958: Stanisław Szafraniec z Pieskowej Skały, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” III, 99–131.
 
15.
Kuczyński S. K. 1969: Jeszcze o najstarszym berle Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Wiadomości Numizmatyczne” XIII/4(47), 193–210.
 
16.
Lelek R. 2004: Ceramika z zamku w Korzkwi (XVI-XVII w.), Kraków [Księgarnia Akademicka].
 
17.
Łukomiak K. 2017a: Przedstawienia heraldyczne na kaflach gotyckich z większych kolekcji wielkopolskich, Łódź [ArchaeGraph].
 
18.
Łukomiak K. 2017b: Charakterystyka „herbarzy kaflowych”, [w:] T. Banaś-Korniak, B. Stuchlik-Surowiak, M. Komenda (red.), Ethos rycerski w kulturze. Tradycje i kontynuacje, t. 1: W kręgu średniowiecza, Katowice, 327–343 [Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego].
 
19.
Mackiewicz M. 2013: Wczesnonowożytne kafle piecowe z Przedmieścia Świdnickiego we Wrocławiu, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” LV, 439–450.
 
20.
Majewski A. 1953: Pieskowa Skała, Teka Konserwatorska 2, Warszawa [Państwowe Wydawnictwo Techniczne].
 
21.
Majewski A. 2000: Zamek w Pieskowej Skale. Dzieje i konserwacja, Tarnobrzeg [Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega].
 
22.
Majewski M. 2015: Renesansowe kafle zachodniopomorskie. Studium z historii ogrzewania wnętrz mieszkalnych, Stargard-Szczecin [Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie].
 
23.
Majewski M: 2017: Patryca, matryce i kafle renesansowe – nowe odkrycie z Pomorza Zachodniego, [w:] A. Różański (red.), Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, część druga, Poznań, 1356–1398 [Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Nauk].
 
24.
Mikołajczyk G. 1968: Gniezno. Stanowisko 3a, 19a, 47a, 3b, Inf.Arch. Badania 1968, 2, 234–235.
 
25.
Mrozowski P. 1993: O sztuce i stylizacji heraldycznej w Polsce XIV-XV wieku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” nowa seria 1 (12), 77–109.
 
26.
Mielke H.-P. 2016. Das Geschäft vor dem Geschäft mit der Ofenkachel, [w:] S. Hans-Georg (red.) Keramik und Töpferei im 15./16. Jahrhundert, Langenweissbach, 118–125 [Beier & Beran].
 
27.
Niemiec D., Olbrot J. 2022: Gotyckie i renesansowe oraz manierystyczne kafle piecowe z wystroju pieców grzewczych klasztoru dominikanów w Krakowie, „Rocznik Krakowski” LXXXVIII, 309–360.
 
28.
Pavlík Č. 2017: Velký obrazový atlas gotických kachlových reliéfů. Čechy, Morava, české Slezsko, Praha [Libri].
 
29.
Pawlikowski M. 2020: Ceramologia archeologiczna, Krosno [Muzeum Podkarpackie w Krośnie].
 
30.
Pawlikowski M., Karbowski A., Słowioczek E. 2012: Badania mineralogiczno-petrograficzne kafli z pieców zamków podkrakowskich, „Auxiliary sciences in archaeology, preservation of relicts and environmental engineering” 12, 1–80.
 
31.
Pawlikowski M., Słowioczek E. 2014: Badania mineralogiczno-petrograficzne kafli pieców krakowskich, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 32, s. 441–464.
 
32.
Piątkiewicz-Dereniowa M. 1961: Kafle wawelskie okresu wczesnego renesansu, „Studia do Dziejów Wawelu” 2, 303–376.
 
33.
Piekosiński F. 1899: Heraldyka polska wieków średnich, Kraków [Akademia Umiejętności].
 
34.
Ratajczak T. 2011: Mistrz Benedykt – królewski architekt Zygmunta I, Ars Vetus et Nova XXXIV Kraków [Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS].
 
35.
Renner J. 1993: Rozwój kaflarstwa na terenie Małopolski, [w:] C. Strzyżewski (red. ), Kafle gotyckie i renesansowe na ziemiach polskich, Gniezno, 63–66 [Muzeum Początków Państwa Polskiego].
 
36.
Schnyder R. 2011a: Mittelalterliche Ofenkeramik, Band 1: Das Zürcher Hafnerhandwerk im 14. Und 15. Jahrhundert, Zürich [Chronos].
 
37.
Schnyder R. 2011b: Mittelalterliche Ofenkeramik, Band 2: Der Züricher Bestand in den Sammlungen des Schweizerischen Nationalmuseums, Zürich [Chronos].
 
38.
Stanisz A. 2007: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 3: Analizy wielowymiarowe, Kraków [StatSoft].
 
39.
Shiraiwa T., Fujino N. 1966: Theoretical Calculation of Fluorescent X-Ray Intensities in Fluorescent X-Ray Spectrochemical Analysis, „Japanese Journal of Applied Physics” 5, 886–899.
 
40.
Sperka J. 1999: Szafrańcowie, Koniecpolscy, Koziegłowscy, Chrząstowscy. Nieznane koligacje i ich wpływ na funkcjonowanie sceny politycznej w okresie panowania Władysława Jagiełły, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 1, 134–152.
 
41.
Sperka J. 2001: Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów kariery i awansu w późnośredniowiecznej Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1986, Katowice [Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego].
 
42.
Szymański J. 1993: Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa [PWN].
 
43.
Szymański J. 2001: Nauki Pomocnicze Historii, Warszawa [PWN].
 
44.
Wojenka M. 2007: Badania archeologiczne na terenie zamku w Ojcowie w 2006 roku, „Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera” 17, 195–226.
 
45.
Wojenka M. 2008: Zamek ojcowski w dobie nowożytnej, [w:] J. Gancarski (red.), Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich, Krosno, 341–411 [Muzeum Podkarpackie w Krośnie].
 
46.
Wojenka M. 2016: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na zamku w Ojcowie w latach 2006–2014, „Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera” 26, 199–224.
 
47.
Wojenka M. 2018: The octagonal tower at castle Ojców – a commemorative realisation of king Kasimir III the Great?, AAC LIII, 169–200.
 
48.
Żemigała M. 1986: Piec „herbowy” z XVI w. na zamku w Bolesławcu nad Prosną, „Acta Archaeologica Lodziensia. Mediaevalia Archaeologica”, 9–47.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top