PL EN
ODKRYCIA
Okucie rogu do picia zakończone głową byka z cmentarzyska kultury przeworskiej w Legionowie, pow. loco
 
Więcej
Ukryj
1
Muzeum Historyczne w Legionowie, ul. A. Mickiewicza 23, PL 05-120 Legionowo
 
 
Data publikacji: 31-12-2011
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2011;LXII(62):241-243
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
The bronze drinking horn terminal with bull’s head is a stray find from the cemetery of Przeworsk Culture recently identified at Legionowo. The realistically rendered head is set on a round-sectioned socket fitted with two pairs of symmetrically spaced circumferential ribs and a single rib near its edge. One horn is now broken, the left eye retains inlay of blue glass (?). Similar terminals are classified to group E of J. Andrzejowski, dated broadly to the close of the Late Pre-Roman Period, as far as phase C of the Roman Period. The specimen from Legionowo would be the easternmost find of a group E terminal. The plastic modelling of the socket, reminiscent of segmented sockets of group A terminals, dates this specimen to the Late Pre-Roman Period. This agrees with the dating of most of the graves discovered so far in the cemetery at Legionowo.
 
REFERENCJE (6)
1.
Andrzejowski J. 1991: Okucia rogów do picia z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich w Europie Środkowej i Północnej (próba klasyfikacji i analizy chronologiczno-terytorialnej), „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne” VI, s. 7–113.
 
2.
Andrzejowski J. 2009: Nekropola w Modle a późna faza kultury przeworskiej na północnym Mazowszu, m-pis rozprawy doktorskiej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 
3.
Andrzejowski J., Cieśliński A. 2007: Germanie i Bałtowie u schyłku starożytności. Przyjazne związki czy wrogie sąsiedztwo?, [w:] A. Bitner-Wróblewska (red.), Kultura bogaczewska w 20 lat późnie. Materiały z konferencji. Warszawa, 26–27 marca 2003, Seminarium Bałtyjskie I, Warszawa, s. 279–319.
 
4.
Dąbrowska T. 1997: Kamieńczyk. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien, Monumenta Archaeologica Barbarica IV, Kraków.
 
5.
Grzymkowski A. 1996: Ziemia Zawkrzeńska w pierwszych wiekach naszej ery, [w:] Studia i Materiały do Dziejów Ziemi Zawkrzeńskiej II, Mława, s. 152–208.
 
6.
Pawlak E. 2008: Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Osieku, pow. Jarocin, [w:] H. Machajewski (red.), Wielkopolska w dziejach. Archeologia o regionie, Poznań, s. 207–213.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top