PL EN
DISCOVERIES
An Unknown Cemetery of the Lusatian Culture from Kępka Szlachecka, Włocławek County
 
 
More details
Hide details
1
Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Polska
 
 
Submission date: 2021-11-16
 
 
Final revision date: 2022-01-13
 
 
Acceptance date: 2022-02-08
 
 
Online publication date: 2022-10-20
 
 
Publication date: 2022-12-31
 
 
Corresponding author
Tomasz Purowski   

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Solidarności 105, 00-140, Warszawa, Polska
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2022;LXXIII(73):241-244
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the 1950s, cremation graves of the Lusatian Culture were discovered by chance at Kępka Szlachecka. The archaeological site is located on a hill surrounded to the south and west by Kępskie Lake and to the east by the River Lubieńka (Fig. 1, 3, 4).

Two small earthen vessels and few fragments of cremated human bones have survived to this day in the hands of private owners. It is known that at least one more, larger, vessel – a cinerary urn, now lost – complemented the assemblage. The preserved pottery consists of:1. A small amphora, decorated at the base of the neck with a horizontal groove (Fig. 2:a–c); 2. A small cup or mug (Fig. 2:d–f). The dimensions of the artefacts suggest that they served as accessory vessels. The dating of the pottery falls within a broad chronological range extending from Bronze Age IV to Hallstatt D.

The cemetery at Kępka Szlachecka has not been previously mentioned in the literature. A map of the Archaeological Polish Record shows five archaeological sites located to the north of Kępskie Lake (Fig. 3), but only one of them (no. 4) yielded three pottery sherds that may date to the time of the development of the Lusatian Culture.
 
REFERENCES (21)
1.
AFFELSKI J., IGNACZAK M. 2018: Cmentarzysko płaskie społeczności kultury łużyckiej, [w:] P. Chachlikowski, A. Romańska (red.), Przeszłość wpisana w kamień. Obrzędowe i siedliskowe formy użytkowania stanowisk 9 i 10 w Grabkowie na Kujawach, Studia i Materiały do Dziejów Kujaw 14, Poznań, 102–173.
 
2.
CHUDZIAKOWA J. 1974: Kultura łużycka na terenie międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Osy, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Archeologiczne 5, Warszawa-Poznań.
 
3.
DĄBROWSKI J. 1997: Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce, Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego 36, Białystok.
 
4.
DĄBROWSKI J., MOGIELNICKA-URBAN M. 2014: Zespół osadniczy kultury łużyckiej w Maciejowicach, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały V, Warszawa.
 
5.
GEDIGA B. 1967: Plemiona kultury łużyckiej w epoce brązu na Śląsku środkowym, Wrocław.
 
6.
GEDL M. 1987: Cmentarzysko ze schyłku epoki brązu w Kietrzu. Tom II, Wrocław.
 
7.
GEDL M. 1989: Groby z młodszego okresu epoki brązu na cmentarzysku w Kietrzu, Uniwersytet Jagielloński. Varia CCLXXII, Kraków.
 
8.
GEDL M. 1999: Cmentarzysko z epoki brązu w Zbrojewsku (badania 1973–1981), Kraków.
 
9.
IGNACZAK M. 2002: Ze studiów nad genezą kultury łużyckiej w strefie Kujaw, Materiały do Syntezy Pradziejów Kujaw 10, Poznań.
 
10.
JADCZYKOWA I. 1990: Ciałopalne cmentarzysko ludności kultury łużyckiej, okresu halsztackiego D z Zalewu II, województwo sieradzkie, PMMAE 35 (1988), 15–87.
 
11.
JANOWSKI J. 1958: Łużyckie cmentarzysko kurhanowe z późnej epoki brązu w miejscowości Zdzienice, pow. Turek, MS III, 277–350.
 
12.
JASNOSZ S. 1983: Materiały i studia do dziejów osadnictwa starożytnego i wczesnośredniowiecznego Ziemi Obornicko-Rogozińskiej (część 2), FAP XXXII (1981), 105–155.
 
13.
KACZMAREK M. 2002: Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu, Poznań.
 
14.
KLISZ T., KURPIEWSKI A. 2011: Nieznane cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Siemkowicach, woj. łódzkie,Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały 2, Toruń, 213–225.
 
15.
ŁACIAK D., NOWAK K. 2016: Analiza zabytków ceramicznych z cmentarzyska w Legnicy przy ul. Spokojnej, [w:] K. Nowak, T. Stolarczyk (red.), Metalurdzy znad Kaczawy. Cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu odkryte w Legnicy przy ul. Spokojnej, Legnica, 35–54.
 
16.
MIKŁASZEWSKA-BALCER R., MIŚKIEWICZ J. 1968: Cmentarzysko kultury łużyckiej z miejscowości Podule, pow. Łask, stanowisko 1, WA XXXIII/1, 3–113.
 
17.
MIŚKIEWICZ J. 1961: Cmentarzysko kultury łużyckiej w Mariankach pow. Włocławek, MS VII, 223–243.
 
18.
OLESZCZAK Ł., TWARDOWSKI W. 2011: Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej, Ocalone dziedzictwo archeologiczne 1, Kraków--Pękowice.
 
19.
PIETRZAK M. 1960: Cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej w Siemirowicach, pow. Lębork, MZP V (1959), 25–42.
 
20.
WĘGRZYNOWICZ T. 1973: Kultura łużycka na Mazowszu wschodnim i Podlasiu, MSiW II, 32–48.
 
21.
ZEYLANDOWA M. 1983: Materiały z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Dalewie, gm. Śrem, woj. Poznań, FAP XXXII (1981), 9–12.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top