PL EN
MATERIAŁY
Cmentarzysko kultury przeworskiej w miejscowości Bielawy-Łuby, pow. łowicki, stan. 2
 
Więcej
Ukryj
1
badacz niezależny
 
 
Data publikacji: 31-12-2005
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2005;LVII(57):177-196
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Partial investigation (800 m2) of a cemetery of the Przeworsk culture at Bielawy-Łuby, distr. Łowicz, woj. mazowieckie, discovered by accident in 1938, yielded 42 cremation graves. Of these only 19 could be determined as to type, basing on the at present incomplete documentation. Three deposits were urned, the rest were pit graves. A number of graves dating from the Roman Period produced stones of diverse size; one of them was probably a grave-stone. Chronologically, the investigated part of the cemetery spans the Late PreRoman and the Roman Period (19 and 13 features respectively). The oldest funerary deposits date from phase A2 while the youngest graves contained sherds from turned pottery, indicating that the site continued in use during Late Roman period phase C1b. Graves associated with phases A3, B1 and B2 suggest that the burial ground was being used throughout this period. Grave goods include two iron geschweifte brooches as well as a silver-inlaid fibula Almgren series 8th, group V. Weapons are represented by a shield-boss Bohnsack type 4, three spearheads, (one of them with blade with cut notches) and lance-shoe. Tools included a knife and a number of fired clay spindlewhorls. Among typical Przeworsk culture pottery there were two heavily eroded Samian ware fragments. The cemetery at Bielawy-Łuby is one of many sites forming a large settlement concentration recorded in the basin of the Bzura River dated to the Late PreRoman and the Roman Period. The presence of stones – imaginably the remains of above-ground structures – suggests links with the Wielbark culture sphere.
 
REFERENCJE (27)
1.
Almgren, O., Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen, Leipzig 1923.
 
2.
Bohnsack, D., Die Burgunden in Ostdeutschland und Polen während des letzten Jahrhunderts, v. Ch., Leipzig, 1938.
 
3.
Chyżewska-Sułowska, M., Kamienne stele nagrobne w rejonie Bałtyku w okresach późnolateńskim i rzymskim, Pomorania Antiqua III, 1970, s. 117–162.
 
4.
Dąbrowska, T., Cmentarzysko kultury przeworskiej w Karczewcu, pow. Węgrów, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne II, 1973, s. 383–531.
 
5.
Dąbrowska, T., Wczesne fazy kultury przeworskiej. Chronologia – zasięg – powiązania, Warszawa, 1988.
 
6.
Dąbrowska, T., Kamieńczyk. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien, Monumenta Archaeologica Barbarica III, Kraków, 1997.
 
7.
Dąbrowscy, I. i K., Cmentarzysko z okresów późnolateńskiego i wpływów rzymskich w Wesółkach, pow. Kalisz, Wrocław, 1967.
 
8.
Dobrzańska, H., Ceramika toczona jako wyraz zmian zachodzących w kulturze przeworskiej we wczesnej fazie późnego okresu rzymskiego, [w:] Znaczenie wojen markomańskich dla państwa rzymskiego i północnego Barbaricum (red. J. Wielowiejski), Scripta Archaeologica II, Warszawa, 1982, s. 90–98.
 
9.
Dymaczewski, A., Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Młodzikowie, pow. Środa, Fontes Archaeologici Posnanienses VIII–IX, 1958, s. 179–442.
 
10.
Godłowski, K., Materiały do poznania kultury przeworskiej na Górnym Śląsku (część II), Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne IV, 1977, s. 7–237.
 
11.
Godłowski, K., Kultura przeworska, [w:] J. Wielowiejski (red.), Prahistoria ziem polskich V: Późny okres lateński i okres rzymski, Wrocław, 1981, s. 57–134.
 
12.
Godłowski, K., Szadkowska, L., Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Tarnowie, powiat Opole, Opolski Rocznik Muzealny V, Kraków, 1972.
 
13.
Gozdowski, M., Zabytki z cmentarzyska w Bielawach, pow. łowicki, Światowit XVIII, 1947, s. 69–97.
 
14.
Gozdowski, M., Nowe znaleziska importów rzymskich na Mazowszu, Sprawozdania PMA IV/3-4, 1952, s. 179–184.
 
15.
Jamka, R., Ciałopalne cmentarzyska kultury przeworskiej w Ciosnach, pow. Łódź, Prace Archeologiczne 3, Kraków, 1962, s. 59–163.
 
16.
Jasnosz, S., Cmentarzysko z okresu późno-lateńskiego i rzymskiego w Wymysłowie, pow. Gostyń, Fontes Archaeologici Posnanienses II, 1952, s. 1–284.
 
17.
Kaczanowski, P., Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, Klasyfikacje zabytków archeologicznych I, Kraków, 1995.
 
18.
Kaszewska, E., Cmentarzysko kultury wenedzkiej w Piotrkowie Kujawskim, pow. Radziejów, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna 8, 1962, s. 5–78.
 
19.
Kokowski, A., Die Feuerstahlwerkzeuge der Przeworsk-Kultur, [w:] Memoires Archeologiques (red. A. Kokowski), Lublin, 1985, s. 109–127.
 
20.
Kostrzewski, B., Cmentarzysko z okresu późno-lateńskiego i rzymskiego w Domaradzicach, pow. Rawicz, Fontes Archaeologici Posnanienses IV, 1954, s. 153–274.
 
21.
Liana, T., Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim, Wiadomości Archeologiczne XXXV, 1970, s. 429–491.
 
22.
Marciniak, J., Nowe wykopaliska, Z otchłani wieków XIV, 1939, s.102.
 
23.
Marciniak, J., Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego w Wilanowie koło Warszawy, Materiały Starożytne II, 1957, s. 7–174.
 
24.
Niewęgłowski, A., Mazowsze na przełomie er. Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze, Wrocław, 1972.
 
25.
Niewęgłowski, A., Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej na przełomie er (II wiek p.n.e. – II wiek n.e.), Wrocław, 1981.
 
26.
Niewęgłowski, A., Cmentarzysko kultury przeworskiej w Garwolinie, woj. siedleckie, Warszawa, 1991.
 
27.
Nowakowski, Z., Cmentarzysko ciałopalne w Zdunach, woj. skierniewickie, Wiadomości Archeologiczne LIII/1 (1993–1994), 1995, s. 113–137.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top