PL EN
ODKRYCIA
Topór kamienny z Warszawy-Ursynowa
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52 «Arsenał», PL 00-241 Warszawa
Data publikacji: 31-12-2018
 
Wiadomości Archeologiczne 2018;LXIX(69):177–180
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
The artefact was found in 2018 near the Cultural Park in Powsin in Warsaw-Ursynów (Fig. 1) and transferred to the State Archaeological Museum in Warsaw. It is a boat-shaped stone axe made of amphibolite (Fig. 2–4). An indentation remaining after a drilled hole is located on its butt, while a circular trace left by a partially drilled hole can be found on its upper surface. The dimensions of the artefact are: length 90 mm, width at the butt 50 mm, width at the blade 20 mm, thickness 37 mm, diameter of the hole on the butt 15 mm, diameter of the partially drilled hole 14 mm. The axe belongs to subtype IB (reduced forms) in the typology of J. Libera and J. Sobieraj (2016, p. 414), associated with the early phases of the Corded Ware culture. This subtype corresponds to type B in the classification of P. V. Glob (1944, pp. 20–21), K. W. Struve (1955, pp. 15–16), and K. H. Brandt (1967, pp. 50–53) and type B2 after P. Włodarczak (2006, p. 33).
 
REFERENCJE (12)
1.
Brandt K. H., Studien über steinerne Äxte und Beile der jüngeren Steinzeit und der Stein-Kupferzeit Nordwestdeutschlands, Münstersche Beitrage zur Vorgeschichtsforschung 2, Hildesheim, 1967.
 
2.
Bronicki A., Późnoneolityczne i wczesnobrązowe toporki kamienne z obszaru województwa chełmskiego, [w:] J. Gurba (red.), Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej (materiały z konferencji), Lublin, 1991, s. 297–340.
 
3.
Bronicki A., Kadrow S., Schyłkowoneolityczne topory kamienne z terenu województwa chełmskiego. Metrologia. Zagadnienie utylizacji egzemplarzy uszkodzonych i destruktów, Archeologia Polski Środkowowschodniej III, 1998, s. 260–275.
 
4.
Glob P. V., Studier over den Jyske Enkeltgravskultur, Aarbøger for Nordisk oldkyndighed og historie” (1944), 1945, København.
 
5.
Kempisty A., Włodarczak P., Cemetery of the Corded Ware Culture in Żerniki Górne, ŚWIATOWIT, Suppl. Series P: Prehistory and Middle Ages V, Warsaw, 2000.
 
6.
Liguzińska-Kruk Z., Kurhan kultury ceramiki sznurowej w Pałecznicy, woj. Kielce, Sprawozdania Archeologiczne XL (1988), 1989, s. 113–127.
 
7.
Libera J., Sobieraj J., Topory kamienne jako identyfikatory kultury ceramiki sznurowej w środkowej i północnej części Lubelszczyzny, [w:] P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (red.), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej, Kraków, 2016, s. 411–454.
 
8.
Machnik J., Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce, Wrocław, 1966.
 
9.
Rydzewski J., Dwa starosznurowe znaleziska grobowe z Witowa, pow. Kazimierza Wielka, Sprawozdania Archeologiczne XXV, 1973, s. 71–77.
 
10.
Struve K. W., Die Einzelgrabkultur in Schleswig-Holstein und ihre kontinentalen Beziehungen, Offa-Bücher NF 11, Neumünster, 1955.
 
11.
Valde-Nowak P., Etapy i strefy zasiedlenia Karpat polskich w neolicie i na początku epoki brązu, Kraków, 1988.
 
12.
Włodarczak P., Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej, Kraków, 2006.
 
ISSN:0043-5082