PL EN
DISCOVERIES
Perespa - a previously unknown Roman Period cemetery from the eastem Lublin Region?
 
More details
Hide details
1
Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
 
 
Publication date: 2006-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2006;LVIII(58):390-394
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
A heavily eroded shieldboss, type J.7a (variant 2), four burnt pottery fragments and eight unburnt glass beads uncovered during ploughing in the fields at Perspa (comm. Tyszowce, distr. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie), added in 2003 to the collection of the Institute of Archaeology, Marie Curie-Skłodowska University Lublin, may belong to an unknown Przeworsk Culture cemetery. The shieldboss (Fig. 1a) and burnt pottery (Fig. 1b–e) came from a cremation grave of this culture. Rather than being an isolated burial the finds may have been part of a larger gravefield. This is suggested by the presence of a Przeworsk Culture settlement nearby (site 54), in use during phases B2–C1a. Unburnt glass beads are associated probably with the Wielbark Culture, with its characteristic inhumation burial. It appears that the Perespa may be the site of a previously unrecorded Przeworsk Culture gravefield, used during a later period by the people of the Wielbark Culture.
 
REFERENCES (36)
1.
Andrzejowski, J., Nadkole 2. A Cemetery of the Przeworsk Culture in Eastern Poland, Monumenta Archaeologica Barbarica V, Kraków, 1998.
 
2.
Andrzejowski, J., Kokowski, A., Leiber, Ch. (red.), Wandalowie – strażnicy bursztynowego szlaku. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 8 marca – 16 czerwca 2004. Katalog wystawy, Lublin-Warszawa, 2004.
 
3.
Banasiewicz, E., Zespół zabytków z grobu kultury przeworskiej odkryty w Górze Grabowiec, woj. zamojskie, Archeologia Polski Środkowowschodniej II, Lublin-Chełm-Zamość, 1997, s. 277–279.
 
4.
Bednarczyk, J., Sépultures de la Civilisation de Przeworsk en Couïavie, Inventaria Archaeologica LXVI 1994.
 
5.
Biborski, M., Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej, Materiały Archeologiczne XVIII, 1978, s. 53–162.
 
6.
Biborski, M., Die Ergebnisse der Forschungen auf dem spätkaiserzeitlichen Gräberfeld von Mokra, Kr. Kłobuck, Woiw. Śląskie, Fdst. 8. Forschungen von 1996–1998, Recherches Archéologiques de 1993–1998, 2004, s. 103–114.
 
7.
Cieślak-Kopyt, M., Materiały ze zniszczonego cmentarzyska kultury przeworskiej w Sieciechowie, pow. kozienicki, woj. mazowieckie, stan. „Wójtowa Góra”, Wiadomości Archeologiczne LIV (1995–1998), 2001, s. 175–178.
 
8.
Godłowski, K., Zmiany w uzbrojeniu ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich, [w:] Arma et Ollae. Studia dedykowane prof. A. Nadolskiemu w 70 rocznicę urodzin i 45 rocznicę pracy naukowej, Łódź, 1992, s. 71–88.
 
9.
Godłowski, K., Die Chronologie der germanischen Waffengräber in der jüngeren und späten Kaiserzeit, [w:] C. von Carnap-Bornheim (red.), Beiträge zur römischer und barbarischer Bewaffnung in der ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten, Akten des 2. Internationalen Kolloquiums in Marburg a.d. Lahn, 20. bis 24. Februar 1994, Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg Sonderbd. 8, Lublin/Marburg, 1994, s. 169–178.
 
10.
Godłowski, K., Madyda, R., Opatów, Province of Częstochowa (A Cemetery of Lusitian Culture and of the Roman Period), Recherches Archéologiques de 1975, 1976, s. 33–39.
 
11.
Godłowski, K., Wichman, T., Chmielów Piaskowy. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im Świętokrzyskie-Gebirge, Monumenta Archaeologica Barbarica VI, Kraków, 1998.
 
12.
Gurba, J., Grób wojownika z późnego okresu lateńskiego z Masowa w powiecie garwolińskim, Przegląd Archeologiczny X, 1958m s. 326–330.
 
13.
Gurba, J., Podlodów, distr. de Tomaszów Lubelski, Inventaria Archaeologica XVII, 1966, tabl. 110.
 
14.
Jahn, M., Die Bewaffnung der Germanen in der älteren Eisenzeit etwa von 700 v.Chr. bis 200 n. Chr., Mannus-Bibliothek 16, Würzburg, 1916.
 
15.
Jamka, R., Ciałopalne cmentarzyska kultury przeworskiej w Ciosnach, pow. Łódź, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Archeologiczne 3, Kraków, 1961, s. 59–163.
 
16.
Kietlińska, A., Dąbrowska, T., Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich we wsi Spicymierz, powiat Turek, Materiały Starożytne IX, 1963, s. 143–254.
 
17.
Kłosińska, E., Piotrowski, M., Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 54 w Perespie, gm. Tyszowce, w sezonach 2003–2004, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego XXVI, 2005, s. 385–407.
 
18.
Kokowski, A., Lubelszczyzna w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, Lublin, 1991.
 
19.
Kokowski, A., Grób wojownika kultury przeworskiej ze Swaryczowa w woj. zamojskim, Kultura Przeworska III, Lublin, 1997, s. 141–149.
 
20.
Kokowski, A., Dzieje badań okresu rzymskiego w Kotlinie Hrubieszowskiej, [w:] A. Kokowski (red.), Rzymskie dzieje Kotliny Hrubieszowskiej, Lublin, 2001, s. 19–53.
 
21.
Kokowski, A., Dwie „bitwy” o Kotlinę Hrubieszowską u schyłku starożytności. Wykład Inauguracyjny, 14 października 2005, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, Zamość, 2005.
 
22.
Kokowski, A., Kutyłowski, A., Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Woli Skromowskiej, woj. lubelskie, Wiadomości Archeologiczne XLVIII/1 (1983), 1987, s. 55–72.
 
23.
Kontny, B., Analiza zestawów uzbrojenia z grobów w kulturze przeworskiej z okresu wczesnorzymskiego i początków młodszego okresu rzymskiego, Światowit V (XLVI), fasc. B, 2003, s. 111–178.
 
24.
Liana, T., Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim, Wiadomości Archeologiczne XXXV/4, 1970, s. 429–491.
 
25.
Madyda-Legutko, R., Die Gürtelschnallen der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, B.A.R. Int. Series 360 (1986), Oxford, 1987.
 
26.
Niezabitowska, B., Nowe znaleziska fibul oczkowatych z terenu Polski południowo-wschodniej, [w:] P. Łuczkiewicz, M. Gładysz-Juścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska, S. Sadowski (red.), Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica IV, Lublin, 2005, s. 489–495.
 
27.
Niewęgłowski, A., Cmentarzysko kultury przeworskiej w Garwolinie, woj. siedleckie, Warszawa, 1991.
 
28.
Skowron, J., Cmentarzysko kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich w miejscowości Piaski, gm. Kleszczów, woj. piotrkowskie – st. 1, Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza 2, 1997, s. 11–154.
 
29.
Stasiak, M., Ceramika z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opoce, Kultura Przeworska II, Lublin, 1994.
 
30.
Stasiak-Cyran, M., Dwa groby kultury wielbarskiej z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opoce, pow. Puławy, [w:] P. Łuczkiewicz, M. Gładysz-Juścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska, S. Sadowski (red.), Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica IV, Lublin, 2005, s. 443–452.
 
31.
Szarek-Waszkowska , E., Cmentarzysko kultury przeworskiej w miejscowości Opoka, pow. Puławy, Studia i Materiały Lubelskie V, Lublin, 1971, s. 79–186.
 
32.
Szydłowski, J., Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Choruli, pow. Krapkowice, Wrocław, 1964.
 
33.
Tempelmann-Mączyńska, M., Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Phase der Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, Römisch-Germanische Forschungen 43, Mainz am Rhein, 1985.
 
34.
Wichrowski, Z., Badania archeologiczne na cmentarzysku kultury przeworskiej w Kraśniku-Piaskach, stan. 2, woj. lubelskie, Archeologia Polski Środkowowschodniej III, Lublin-Chełm-Zamość, 1998, s. 104–109.
 
35.
Wichrowski, Z., Badania ratownicze na cmentarzysku kultury przeworskiej w Kraśniku-Piaskach, stan. 2, woj. lubelskie, Archeologia Polski Środkowowschodniej IV, Lublin, 1999, s. 119–122.
 
36.
Wichrowski, Z., Badania ratownicze na cmentarzysku kultury przeworskiej w Kraśniku-Piaskach, stan. 2, woj. lubelskie, Archeologia Polski Środkowowschodniej V, Lublin, 2000, s. 96–104.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top