PL EN
DISCOVERIES
Newly Published Materials from Past Investigation of the Roman Period Cemetery at Ostrowite, County Rypin
 
More details
Hide details
1
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, ul. Wodna 3/5, PL 86-300 Grudziądz
 
 
Publication date: 2017-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2017;LXVIII(68):296-302
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The cemetery at Ostrowite was first published by K. Hahuła in her study of Wielbark Culture in the Dobrzyń Land. In this contribution this author mentioned a bronze brooch type Almgren 95, now considered as lost, and a fragment of a three-layer comb, using them to establish the dating of the grave-field as phase B2/C1–C1a (K. Hahuła 1988, p. 100, fig. 4, pl. VI:7). Recently, the rediscovery of a brief note referring on the site at Ostrowite in the archives of the museum in Grudziądz (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi) dating to 1948 was followed by the publication of a sketch (Fig. 2) and a description of an urned burial discovered at that location that same year (H. Błachnio, W. Błachnio 2016, fig. 155–157). With this input it is possible to reconstruct the history of this discovery, identify the inventory of the urned burial, and the assemblage of stray finds picked up from the surface of the cemetery (Fig. 3). Now lost, the burial ground used to lie in the village of in Ostrowite, Commune Brzuze, County Rypin, on a tract of elevated ground, now fully lost to a gravel mine (Fig. 1). Błachnio unearthed an urned burial (Fig. 2), consisting of pottery vessels: a bowl, type XaA (Fig. 3:1), two handled cups, type XVA (Fig. 3:4) and XVC (Fig. 3:2), two diminutive forms, type XVIB (Fig. 3:3) and group XVII (Fig.3:5), next to which there was also a fragment of a three-layer comb, presumably antler, retaining a bronze rivet (Fig. 3:6), a fragment of a small bronze cylinder originally covering the brooch spring (Fig. 3:7) and a clay spindlewhorl (Fig. 3:8). Stray finds picked up from the surface of the cemetery included three bronze brooches, type Almgren 95 (Fig. 3:9–11), a fragment of a solid spring from a bronze brooch (Fig. 3:12) and around 100 uncharacteristic potsherds (now lost). Another find, reportedly recovered at Ostrowite was a bronze crossbow brooch, type Almgren 161 at Ostrowite (J. Janikowski 1976b, p. 82) is far from substantiated. The urned burial and the two brooches lacking context are datable broadly to phase B2/C1–C1a, the third brooch (Fig. 3:9) could be older, possibly dating to the end of the Early Roman Period, stage B2c. While the newly disclosed sources helped identify the exact location of the cemetery within the village they have not altered in any major way its dating to phase B2/C1–C1a (K. Hahuła 1988, fig. 4). At the same time, the newly available record suggests that the grave-field originally had a great many graves, now lost, and as such it could have a much broader chronological span.
 
REFERENCES (15)
1.
Almgren, O., Studien über Nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen, Mannus-Bibliothek 32, Leipzig, 1923.
 
2.
Budynek, G., Olędzki, M., Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury wielbarskiej w Grębocinie, woj. toruńskie, Fontes Archaeologici Posnanienses XXXV (1986), 1987 s. 151–167.
 
3.
Błachnio, H., Błachnio, W., Józef Błachnio. Z kart historii Grudziądza i regionu, Grudziądz, 2016.
 
4.
Cieśliński, A., Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsabläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka und oberer Drwęca, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte NF 17, Berlin, 2010.
 
5.
Godłowski, K., Materiały do poznania kultury przeworskiej na Górnym Śląsku (część II), Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne IV, 1977, s. 7–237.
 
6.
Hahuła, K., Kultura wielbarska na Ziemi Dobrzyńskiej, [w:] J. Gurba, A. Kokowski (red.), Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim (materiały z konferencji), tom I, Lublin, 1988, s. 87–103.
 
7.
Hauptmann, T., Studien zu den Dreisprossenfibeln, (w:) 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25.–28. Mai 1997 in Klein Machnow, Land Brandenburg, Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 5, Wünsdorf [2002], 1998, s. 159–173.
 
8.
Janikowski, J., Międzyrzecze Wisły, Drwęcy i Osy w okresach: późnolateńskim i wpływów rzymskich, cz. I, II, Toruń, mps w archiwum Muzeum Okręgowego w Toruniu, 1976.
 
9.
Kurpiewski, A., Lewandowska, J., Wielbark Kultur im Dobriner Land 30 Jahre später. Aktueller Stand der Forschung und weitere Forschungsperspektiven, Sprawozdania Archeologiczne 68, 2016, s. 145–163.
 
10.
Kurzyńska, M., Linowo, stanowisko 6. Birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej, Grudziądz-Toruń, 2015.
 
11.
Malinowska, H., Powiat rypiński w starożytności, Toruń, mps w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1967.
 
12.
Nowakowski, W., Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem römischen Reich und der barbarischen Welt, Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg Sonderbd. 10, Marburg-Warszawa, 1996.
 
13.
Nowakowski, W., Kultura bogaczewska na Pojezierzu Mazurskim od schyłku późnego okresu przedrzymskiego do starszej fazy późnego okresu wpływów rzymskich. Próba analizy chronologiczno-kulturowej, wyd. na CD [w:] A. Bitner-Wróblewska (red.), Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26–27 marca 2003, Warszawa, 2007.
 
14.
Skorupka, T., Kowalewko 12. Cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od połowy I w. n.e. do początku III w. n.e.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, tom II: Wielkopolska, cz. 3, Poznań, 2001.
 
15.
Wołągiewicz, R. , Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym, Szczecin, 1993.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top