PL EN
DISCOVERIES
The Find of a Chair-Shaped Spur from the Vicinity of Ciechanów
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2015-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2015;LXVI(66):330-332
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In 1994 the then district museum in Ciechanów was presented with forty-seven metal objects dating to Bronze Age through to the modern age, stray finds from the area near the village of Rzeczki, Ciechanów County, in northern Mazowsze. The group included a fragment of a chair-shaped spur found at the village of Grędzice a few kilometres away (Fig. 1). This bronze base of a spur with an hourglass-shaped heel band still retains a fragment of its profiled neck, with some traces of corrosion, suggesting the presence of an iron prick (Fig. 2). Based on the surviving fragment the artefact has been attributed to spurs of group IIc according to Roman or type 20 according to Jahn (E. Roman 1997, p. 170; M. Jahn 1921, p. 65, fig. 20). The largest number of specimens of this type is known from Mazowsze, although some individual spurs were recorded in the region of the Vistula River mouth, and in Lower Silesia. Their chronology falls within the Early Roman Period, suggesting that the spur should be attributed to the Przeworsk Culture.
 
REFERENCES (8)
1.
Andrzejowski, J., Zagadnienie kontynuacji cmentarzysk we wschodniej strefie kultury przeworskiej, [w:] J. Gurba, A. Kokowski (red.), Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim, materiały z konferencji, tom II, Lublin, 1989, s. 103-125.
 
2.
Andrzejowski, J., Nekropola w Modle a późna faza kultury przeworskiej na północnym Mazowszu, mps dysertacji doktorskiej w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.
 
3.
Jahn, M., Reitersporn, seine Entstehung und früheste Entwicklung, Mannus-Bibliothek 21, Würzburg, 1921.
 
4.
Jarzec, A., Znaleziska luźne z okresu wpływów rzymskich i z okresu wędrówek ludów, z obszaru wsi Rzeczki, pow. Ciechanów, mps pracy licencjackiej w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.
 
5.
Piotrowski, M., Osadnictwo okolic Ciechanowa w świetle najnowszych badań archeologicznych na przykładzie miejscowości Rzeczki-Orszyny, [w:] Kurpiowszczyzna. Identyczność – Odmienność. Materiały z archeologicznej sesji popularno-naukowej. Ostrołęka 8 grudnia 2000, Ostrołęka, 2000, s. 52–94.
 
6.
Piotrowski, M., Wyniki badań archeologicznych osadnictwa wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego okolic Ciechanowa na przykładzie miejscowości Rzeczki-Orszyny, [w:] A. Koseski, A. Kociszewski, I. Kotowicz-Borowy (red.), Rola szlachty mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego, Ciechanów, 2000, s. 14–51.
 
7.
Roman, E., Ostrogi krzesłowate z terenu ziem polskich, [w:] J. Ilkjær, A. Kokowski (red.), 20 lat archeologii w Masłomęczu I. Weterani, Lublin, 1997, s. 165–188.
 
8.
Tejral, J., Die Sporen, [w:] J. Peška, J. Tejral (red.), Das germanische Königsgrab von Mušov in Mähren, Band 1, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien 55/1, Mainz, 2002, s. 141–188.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top