PL EN
DISCOVERIES
Unpublished Roman Period Artefacts from the Hieronim Ławniczak Regional Museum in Krotoszyn
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź
 
 
Publication date: 2015-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2015;LXVI(66):332-334
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Regional Museum in Krotoszyn has in its collections four archaeological objects dated to the Roman Period: a copper alloy brooch, type A.166 (Fig. 1:1, two iron spearheads, types XV and XXIII/1 according to Piotr Kaczanowski (Fig. 1:2.3), and an iron knife (Fig. 1:4). The provenance of these artefacts is unknown. They may have been offered to the museum by Dionizy Kosiński PhD, qualified archaeologist and history teacher at the secondary school in Krotoszyn who in late 1960s and early 70s excavated a number of sites in his local area (now Krotoszyn County). This conclusion is supported by the brooch, type A.166, variant Retkinia – brooches of this form cluster in the western part of the Przeworsk Culture territory. Marks of a fire patina observed on the spearheads suggest they were recovered from a grave-field.
 
REFERENCES (15)
1.
Almgren, O., Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen, Mannus-Bibliothek 32, Leipzig, 1923.
 
2.
Dąbrowska, T., Kamieńczyk. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien, Monumenta Archaeologica Barbarica III, Kraków, 1997.
 
3.
Dymaczewski, A., Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Młodzikowie, w pow. Środa, Fontes Archaeologici Posnanienses VIII–IX (1957–1958), 1958, s. 179–442.
 
4.
Gedl, B., Szkieletowy grób z okresu wędrówek ludów na stanowisku 1 w Kietrzu, pow. Głubczyce, Materiały Archeologiczne XIII, 1972, s. 165–170.
 
5.
Gedl, M., Wyniki badań na cmentarzysku z okresów lateńskiego i wpływów rzymskich w Kietrzu, pow. Głubczyce, Sprawozdania Archeologiczne XXIV, 1972, s. 103–120.
 
6.
Godłowski, K., Materiały do poznania kultury przeworskiej na Górnym Śląsku, cz. II, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne IV, 1977, s. 7–237.
 
7.
Jakubczyk, I., Zapinki VI grupy Oscara Almgrena w kulturze przeworskiej, mps dysertacja doktorskiej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
 
8.
Kaczanowski, P., Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, Klasyfikacje zabytków archeologicznych I, Kraków, 1995.
 
9.
Kolník, T., Honosné spony mladšej doby rímskej vo svetle nálezov z juhozápadného Slovenska, Slovenská archeológia XII, 1964, s. 409–446.
 
10.
Łosińska, A., Wspomnienia – zamiast nekrologów, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 7, 2005, s. 281–291.
 
11.
Machajewski, H., Wielkopolska północna w późnym okresie rzymskim i we wczesnej fazie wędrówek ludów, Fontes Archaeologici Posnanienses XLIII, 2007, s. 77–97.
 
12.
Mączyńska, M., Einige Fibeln südlicher Herkunft im Hortfund von Łubiana in Pommern, [w:] E. Istvánovits, V. Kulcsár (red.), International Connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1st–5th centuries A.D. Proceedings of the international conference held in 1999 in Aszód and Nyíregyháza, Aszód-Nyíregyháza, 2001, s. 77–93.
 
13.
Mączyńska, M., Der frühvölkerwanderungszeitliche Hortfund aus Łubiana, Kreis Kościerzyna (Pommern), Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 90 (2009), 2011, s. 7–481.
 
14.
Párducz, M., Beiträge zur Geschichte der Sarmaten in Ungarn im II. und III. Jahrhundert, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae VII, 1956, s. 139–182.
 
15.
Szydłowski, J., Trzy cmentarzyska typu dobrodzieńskiego, Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia 11, Bytom, 1974.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top