PL EN
MATERIALS
A Cemetery of the Przeworsk Culture at Niemirów, in Podlasie
 
 
More details
Hide details
1
Muzeum Podlaskie, ul. Bema 11, 15-369 Białystok
 
 
Publication date: 2001-06-30
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2001;LIV(54):101-108
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The site is situated on the northern bank of the river Bug, about 400 m west from the Polish-Belorussian border. It is partly destroyed by a sandpit (Fig. 1). During the rescue excavations in 1984 and 1985 ten cremation graves (eight pit graves and two urn graves) and more then twenty undetermined pits were found here. Some of these pits, with big amount of charcoal located by the graves 4 and 11 (Fig. 4, 5) without any traces of relics of a pyre, could be linked with a cemetery. Grave 4 has a form atypical for the Przeworsk Culture – the urn was placed on the bottom of a shallow pit plastered with stones (Fig. 3). The Niemirów cemetery was used in phases B2b–B2/C1. The oldest find is a brooch similar to the type A.78 found in the grave 8 (Fig. 3). The strongly profiled brooches of the Mazovian variant typical for the eastern zone of the Przeworsk Culture, dated to the phase B2b–B2/C1a came from graves 4 and 5 (Fig. 3). Grave 9 with a brooch of type A.96 is dated to phase B2/C1. An ornamented lancepoint from destroyed grave 1 (Fig. 2) and a set of weapons from grave 5a, dug into grave 5, probably came from the same time. A chronological analysis indicats that the cemetery in Niemirów belongs to the group of small, shortlasting cemeteries, grounded in the end of the phase B2 on the north-eastern peripheries of the Przeworsk Culture territory. They are linked with an inner migration, maybe evoked by the expansion of the Wielbark Culture.
 
REFERENCES (26)
1.
Andrzejowski, J., Zagadnienie kontynuacji cmentarzysk w wschodniej strefie kultury przeworskiej, [w:] Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim, t. II, Lublin, 1989, s. 103–125.
 
2.
Dąbrowska, T., Cmentarzysko kultury przeworskiej w Karczewcu, pow. Węgrów, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne II, 1973, s. 383–531.
 
3.
Dąbrowska, T., Wyniki prac wykopaliskowych w Kopciach, pow. Węgrów, Wiadomości Archeologiczne XL, 1975, s. 359–374.
 
4.
Dąbrowska, T., Późne odmiany fibul silnie profilowanych w Polsce, Wiadomości Archeologiczne LIII/1 (1993–1994), 1995, s. 3–34.
 
5.
Dąbrowska, T., Liana, T., Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem rzymskim na Mazowszu, [w:] Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce, Kraków, 1986, s. 147–166.
 
6.
Godłowski, K., The Chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europe, Prace Archeologiczne 11, Kraków, 1970.
 
7.
Godłowski, K., Chronologia okresu późnorzymskiego i wczesnego okresu wędró­wek ludów w Polsce północno-wschodniej, RB XII, 1974, s. 8–110.
 
8.
Godłowski, K., Materiały do poznania kultury przeworskiej na Górnym Śląsku (część II), Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne IV, 1977, s. 7–234.
 
9.
Godłowski, K., Kultura przeworska, [w:] J. Wielowiejski (red.), Prahistoria ziem polskich V: Późny okres lateński i okres rzymski, 1981, s.57–135.
 
10.
Godłowski, K., Zmiany w uzbrojeniu ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich, [w:] Arma et ollae. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nadolskiemu w 70 rocznicę urodzin im 45 rocznicę pracy naukowej, Łódź, 1992, s. 71–88.
 
11.
Jahn. M., Die Bewaffnung der Germanen in der älteren Eisenzeit etwa von 700 v. Chr. bis 200 n. Chr., Würzburg, 1916.
 
12.
Jaskanis, D., Groby ciałopalne z okresu rzymskiego w miejscowości Zawyki, pow. Łapy, Rocznik Białostocki II, 1961 s. 401–415.
 
13.
Jaskanis, J., Badania kurhanów z okresu rzymskiego w Dmochach–Rodzonkach, pow. Wysokie Mazowieckie, Sprawozdania Archeologiczne XXVII, 1975, s. 125–140.
 
14.
Kaczanowski, P., Drochlin, ciałopalne cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, Prace Archeologiczne 40, Kraków, 1987.
 
15.
Kaczanowski, P., Importy broni rzymskiej na obszarze europejskiego Barbaricum, Kraków, 1995.
 
16.
Kaczanowski, P., Zaborowski, J., Bemerkungen über die Bewaffnung der Bevölkerung der Wielbark–Kultur, [w:] Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim, t. I, Lublin, 1988, s. 221–239.
 
17.
Koperski, A., Późnorzymski grot oszczepu z Pikulic, pow. Przemyśl, Wiadomości Archeologiczne XXXV, 1970, s. 569–570.
 
18.
Liana, T., Znaleziska z okresu późnolateńskiego i rzymskiego z terenu województwa kieleckiego w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego, Wiadomości Archeologiczne XXVIII, 1962, s. 47–58.
 
19.
Liana, T., Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim, Wiadomości Archeologiczne XXXV, 1970, s. 429–492.
 
20.
Madyda, R., Sprzączki i okucia pasa na ziemiach polskich w okresie rzymskim, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne IV, 1977, s. 351–409.
 
21.
Niewęgłowski, A., Cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu rzymskiego w Gościeradowie, gm. loco, woj. Tarnobrzeg, SprArch. XXXIII, 1981, s. 61–98.
 
22.
Niewęgłowski, A., Cmentarzysko kultury przeworskiej w Garwolinie, woj. siedleckie, Warszawa, 1991.
 
23.
Szarek-Waszkowska, E., Cmentarzysko kultury przeworskiej w miejscowości Opoka, pow. Puławy, Studia i Materiały Lubelskie 5 (1971), Lublin, 1973, s. 79–187.
 
24.
Szmit, Z., Groby z okresu lateńskiego i rzymskiego na cm. „Kozarówka” w Drohiczynie nad Bugiem, Wiadomości Archeologiczne VI, 1921, s. 60–70.
 
25.
Thomas, S., Studien zu den germanischen Kämmen der römischen Kaiserzeit, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsichen Bodenkmalpflege 8, 1960, s. 54–215.
 
26.
Wołągiewicz, R., Kultura wielbarska (faza lubowidzka), [w:] J. Wielowiejski (red.), Prahistoria ziem polskich V: Późny okres lateński i okres rzymski, 1981, s. 165–178.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top