MATERIALS
The Świlcza Hoard. An Extraneous 5th Century AD Complex from the Northern Carpathian Foreland
Jan Schuster 1  
 
More details
Hide details
1
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
 
Wiadomości Archeologiczne 2016;LXVII(67):227–263
 
KEYWORDS
TOPICS
ISSN:0043-5082