PL EN
MISCELLANEA
“Friend” or “Foe”. Selected Contexts of Flint Arrowheads in Grave Assemblages
 
More details
Hide details
1
Państwowe Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52 «Arsenał» PL 00-241 Warszawa
 
2
Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, PL 00-495 Warszawa
 
 
Submission date: 2021-09-06
 
 
Final revision date: 2021-09-12
 
 
Acceptance date: 2021-10-04
 
 
Publication date: 2021-12-20
 
 
Corresponding author
Wojciech Janusz Borkowski   

Państwowe Muzeum Archeologiczne, Długa 52, 00-241, Warszawa, Polska
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2021;LXXII(72):107-116
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The end of the Neolithic and the beginning of the Early Bronze Age was a time of processes governed by profound cultural transformations. These fundamental changes involved the emergence of new social and economic structures related to pastoralism and the resulting increased mobility of human groups. This must have brought about various inter-group conflicts, arising, for example, from competing over the best pastures. At the same time, it should not be ruled out that, in the then customs, aggressive behaviour had been integrated into the canons of existence, thus leaving a deep mark on the generally accepted ethical norms. The basic set of instruments found in graves, notably military in character and consisting of an axe, a knife or a dagger and archery equipment, provides some evidence in this respect. This was a period when the need for a strong emphasis on self-awareness and group self-identification was an important factor, and so was the desire to distinguish oneself from the surrounding cultural environments. In archaeological sources, the above-mentioned trends in cultural behaviour are manifested especially in artefacts of military character, flint arrowheads in particular. A significant part of the Late Neolithic and Early Bronze Age finds of flint arrowheads comes from graves (Fig. 1, 7, 8). These artefacts are most often interpreted, probably rightly in most cases, as part of equipment accompanying the deceased. However, a detailed observation of the contexts in which arrowheads are found in graves has repeatedly revealed that their interpretation is not always unambiguous (Fig. 2–5). Sometimes, the context clearly indicates that the finds can be seen as a kind of corpus delicti – the cause of death of the buried persons (Fig. 6). The aim of this article is to present selected sources from the area of Poland that exemplify the research problem indicated in the title of this paper.
 
REFERENCES (31)
1.
BACZYŃSKA B. 1994: Cmentarzysko kultury mierzanowickiej w Szarbi, woj. kieleckie. Studium obrządku pogrzebowego, Kraków.
 
2.
BĄBEL J.T. 2013: Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej. Część 2. Źródła, Collectio Archaeologica Ressoviensis XXIV/2, Rzeszów.
 
3.
BORKOWSKI W. 1987: Neolithic and Early Bronze Age heart-shaped arrow-heads from the Little Poland Upland, [w:] J.K. Kozłowski, S.K. Kozłowski (red.), New in Stone Age Archaeology, Archaeologia Interregionalis 8, Warszawa-Kraków, 147–181.
 
4.
BORKOWSKI W., KOWALEWSKI M. 2020: Late Neolithic and Early Bronze technological and typological elements in the production of flint projectil points in the Neman culture in the Polish Lowland area, „Światowit” LXIX, 111–120.
 
5.
BUDZISZEWSKI J. 2018: Materiały krzemienne z cmentarzyska kurhanowego na stanowisku 6 w Guciowie, pow. zamojski, [w:] J. Górski, A. Tyniec 2018, 235–281.
 
6.
CZEBRESZUK J., JAEGER M. 2015: Stratigraphy of fortifications in the mineralised area of the site, [w:] J. Czebreszuk, J. Müller (red.), Bruszczewo III. The settlement and fortification in the mineral zone of the site, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 13, Poznań-Bonn, 31–42.
 
7.
GÓRSKI J., TYNIEC A. 2018: Fenomen miejsca. Nekropolia kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie, pow. zamojski, Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie VI, Kraków.
 
8.
GURBA J. 1960: Grób kultury czasz lejowatych ze Starej Wsi w pow. lubartowskim, „Przegląd Archeologiczny” XII (1959), 14–16.
 
9.
HADUCH E., SZCZEPANEK A., WŁODARCZAK P. 2010: Porównanie cech obrządku pogrzebowego oraz mięśniowo-szkieletowych (MSM) wyznaczników aktywności fizycznej. Przykłady pochówków późnoneolitycznych na Wyżynie Małopolskiej, [w:] Czopek S., Kadrow (red.), Mente et rutro. Studia archeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata, Rzeszów, 203–216.
 
10.
JAROSZ P., TUNIA K., WŁODARCZAK P. 2009: Burial mound no 2 in Malżyce, the district of Kazimierza Wielka / Grobowiec nr 2 w Malżycach, pow. Kazimierza Wielka, „Sprawozdania Archeologiczne” 61, 175–231.
 
11.
KADROW S. 1995: Gospodarka i społeczeństwo. Wczesny okres epoki brązu w Małopolsce, Kraków.
 
12.
KOWALEWSKI M. 2019: Grociki krzemienne z wybranych stanowisk kultury niemeńskiej z obszaru Polski, [w:] M. Szmyt et alii (red.), VIR BIMARIS. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko, Poznań, 323–333.
 
13.
KUFEL-DIAKOWSKA B., WILK S. 2018: Microliths from Graves of the Lublin-Volhynian at site 2 in Książnice, Świętokrzyskie Voivodeship, SprArch. 70, 243–268.
 
14.
LIBERA J., ZAKOŚCIELNA A. 2006: Inwentarze krzemienne z grobów grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych, [w:] J. Libera, K. Tunia (red.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, Lublin-Kraków, 135–169.
 
15.
MAKAROWICZ P. 2003: The Construction of Social Structure: Bell Beakers and Trzciniec Complex in North-Eastern Part of Central Europe, PArch. 51, 123–158.
 
16.
MAKAROWICZ P. 2010: Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza wschodu i zachodu Europy, Poznań.
 
17.
MAKAROWICZ P. 2011a: Między wschodem i zachodem Europy. Społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego jako wspólnota pogranicza, [w:] U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (red.), Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, Białystok, 245–265.
 
18.
MAKAROWICZ P. 2011b: Geneza kurhanów w trzcinieckim kręgu kulturowym, [w:] H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (red.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV–III tysiącleciu p.n.e., Kraków-Warszawa, 139–160.
 
19.
MAZUROWSKI R.F. 1977: Cmentarzysko ludności kultury amfor kulistych w Zaborzu, woj. ciechanowskie, „Wiadomości Archeologiczne” XLII/2, 155–173.
 
20.
PELISIAK A. 2019: Mobilność i konflikty w neolicie i wczesnej epoce brązu – wieloznaczność źródeł archeologicznych. Wybrane przykłady, [w:] M. Szmyt et alii (red.), VIR BIMARIS. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko, Archeologia Bimaris. Dyskusje 5, Poznań, 405–414.
 
21.
SOCHA K., SÓJKOWSKA-SOCHA J. 2014: Od birytualnego cmentarzyska kultury mogiłowej po osadę średniowieczną. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych wielokulturowego stanowiska nr 20 w Górzycy, pow. słubicki, Archeologia Środkowego Nadodrza XI, Zielona Góra, 7–52.
 
22.
SOCHA K., SZEMELAK R. 2012: Krzemienne grociki strzał z cmentarzyska ludności kultury mogiłowej w Górzycy nad Odrą, „Folia Praehistorica Posnaniensia” XVII, 369–391.
 
23.
SUCHOWSKA-DUCKE P., SKRZYNIECKI R.P. 2019: Opowieść o chwale i mieczu. Kilka uwag o wojnie i wojownikach w epoce brązu, [w:] M. Szmyt et alii (red.), VIR BIMARIS. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko, Archeologia Bimaris. Dyskusje 5, Poznań, 813–827.
 
24.
SZCZEPANEK A. 2018: Analiza antropologiczna szczątków ludzkich z kurhanów w Guciowie, pow. zamojski, [w:] J. Górski, A. Tyniec 2018, 283–289.
 
25.
SZMYT M., CZEBRESZUK J. 2010: Społeczności Niżu Polskiego w III tys. przed Chr.: propozycja interpretacji relacji kulturowo-społecznych, [w:] Czopek S., Kadrow (red.), Mente et rutro. Studia archeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata, Rzeszów, 153–165.
 
26.
WILK S. 2014: Early Bronze burial materials from site 2 in Książnice, świętokrzyskie province / Wczesnobrązowe materiały grobowe ze stan. 2 w Książnicach, woj. świętokrzyskie, „Sprawozdania Archeologiczne” 66, 241–278.
 
27.
WŁODARCZAK P. 2004: Cemetery of the corded ware culture in Zielona, Koniusza commune, Małopolska / Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Zielonej, gm. Koniusza, woj. małopolskie, „Sprawozdania Archeologiczne” 56, 307–360.
 
28.
WŁODARCZAK P. 2006: Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej, Kraków.
 
29.
ZAKOŚCIELNA A. 2006: Flint inventory of grave 5 of the Lublin-Volhynia culture on site 2 in Książnice, Busko Zdrój district / Inwentarz krzemienny grobu nr 5 kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska 2 w Książnicach, pow. Busko Zdrój, „Sprawozdania Archeologiczne” 58, 271–291.
 
30.
ZAKOŚCIELNA A. 2010: Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej, Lublin.
 
31.
ZAKOŚCIELNA A., LIBERA J. 2007: Geometric microliths in grave inventories of Neolithic cultures in Małopolska (south-eastern Poland), [w:] M. Masojć et alii (red.), Contributions to the Central European Stone Age. Papers dedicated to the late Professor Zbigniew Bagniewski, Wrocław, 257–270.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top