PL EN
DISCOVERIES
The Spatha from Konin-Kurów
 
More details
Hide details
1
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
 
2
Muzeum Okręgowe w Koninie
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2018;LXIX(69):190-196
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
An iron sword was found during the deepening of the Warta river bed in the mid-1960s. It was recovered from the river at the level of the former village of Kurów, presently a district of Konin (Fig. 1). The artefact is stored in the District Museum in Konin. The artefact was preserved in a good condition (Fig. 2). Its total length is 87.3 cm (originally 90 cm). The blade is double edged, tapering slightly towards the point. The cross-section is faceted, almost flat near the point. The flats are even. The cut of the edges is flat. The point is short, beveled into a sharp arc. The length of the blade is 78.6 cm; the length of the point is 5.3 cm; the width of the blade at the hilt is 5.3 cm; the width of the blade at the point is 4.3 cm. The blade corresponds to type B.II.1, cross-section type 11 in the classification of M. Biborski (Fig. 3), and the sword itself represents type Ejsbøl-Sarry, subtype 2 (M. Biborski, J. Ilkjær 2006, p. 259–271, fig. 117). Macroscopic observations (Fig. 5, 6) and a X-ray photo (Fig. 4) indicate that the pattern welding technique was used in making the blade. The ratio of the length of the blade to the hilt and the location of the center of gravity indicate that the sword was intended mainly for fighting from horseback. The most numerous finds of swords of the type Ejsbøl-Sarry come from the bog deposits in southern Scandinavia (Illerup and Ejsbøl), but they are also known from the territory of the Przeworsk Culture. Their chronology is quite wide. The earliest specimens found as it happens at the sites of the Przeworsk Culture are dated to the phase C2. The vast majority, however, comes from a later period – phase D. The stray find of the sword from Konin-Kurów should be associated with the Przeworsk Culture and dated generally to the phase C2–D. It is noteworthy that the sword from Konin-Kurów was found in a river. In the case of individual objects found in lakes or rivers, it is difficult to establish unequivocally whether we are dealing with an accidental loss, e.g., during a crossing, or with a sacrificial deposit.
 
REFERENCES (18)
1.
Antoniewicz J., Kaczyński M., Okulicz J., Wyniki badań przeprowadzonych w 1856 roku na cmentarzysku kurhanowym w miejsc. Szwajcaria, pow. Suwałki, Wiadomości Archeologiczne XXV/1–2, 1958, s. 22–57.
 
2.
Biborski M., Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej, Materiały Archeologiczne XVIII, 1978, s. 53–165.
 
3.
Biborski M., Chronologia cmentarzyska kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu rzymskiego oraz z wczesnej fazy wędrówek ludów w Mokrej na Śląsku, Wiadomości Archeologiczne LXI (2009–2010), 2010, s. 137–151.
 
4.
Biborski M., Ilkjær J., Illerup Ådal 11. Die Schwerter. Textband, Jutland Archaeological Society Publications XXV:11, Århus, 2006.
 
5.
Bochnak T., Zróżnicowanie typologiczne ostróg oraz bojowe zastosowanie konia w kulturze przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 23: Seria Socjologiczno-Historyczna, Archeologia 1, Rzeszów, 2004, s. 9–61.
 
6.
Cofta-Broniewska A., Grupa kruszańska kultury przeworskiej. Ze studiów nad rozwojem regionalizmu społeczeństw Kujaw, Poznań, 1979.
 
7.
Czarnecka K., Kontny B., Traces of Combat or Traces of Ritual Destruction? The Damage of Weapons in the Przeworsk Culture, [w:] H.-J. Schalles, A. W. Busch (red.), Waffen in Aktion. Akten des 16. Internationalen Roman Military Equipment Conference (ROMEC), Xanten, 13.–16. Juni 2007, Xantener Berichte XVI, 2009, s. 29–40.
 
8.
Gorczyca K., Pradzieje Konina, Konińskie Zeszyty Muzealne 3, 2006, s. 22–51.
 
9.
Gorczyca K., Kord z ratusza w Kole, [w:] I. Skierska (red.), Królewskie miasto Koło. Studia w 650. rocznicę lokacji miasta, Koło, 2012, s. 195–213.
 
10.
Jasnosz S., Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Sadowiu, pow. Ostrów Wielkopolski, Fontes Archaeologici Posnanienses V (1954), 1955, s. 141–161.
 
11.
Kietlińska A., Dąbrowska T., Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich we wsi Spicymierz, pow. Turek, Materiały Starożytne IX, 1963, s. 143–254.
 
12.
Kontny B., Broń jako wyraz zmian w obrządku pogrzebowym. Analiza zestawów uzbrojenia w kulturze przeworskiej od młodszego okresu wpływów rzymskich do początków okresu wędrówek ludów, Światowit IV (XIV), Fasc. B, 2002, s. 101–144.
 
13.
Kontny B., Miejsce ofiarne w Lubanowie na tle podobnych stanowisk z europejskiego Barbaricum, [w:] T. Nowakiewicz (red.), Starożytne miejsce ofiarne w jeziorze w Lubanowie na Pomorzu Zachodnim, Warszawa, 2016, s. 285–302.
 
14.
Makiewicz T., Broń jako element rytuałów ofiarnych w okresie przedrzymskim i rzymskim na terenie Polski, [w:] M. Głosek et alii (red.), Arma et ollae. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nadolskiemu w 70 rocznicę urodzin i 45 rocznicę pracy naukowej. Sesja naukowa, Łódź, 7–8 maja 1992, Łódź, 1992, s. 109–128.
 
15.
Mączyńska M., Badania bagiennego stanowiska ofiarnego przy cmentarzysku kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, pow. Kartuzy, [w:] R. Madyda-Legutko, T. Bochnak (red.), SVPERIORES BARBARI. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego, Kraków, 2000, s. 271–286.
 
16.
Nowakowie Ł. i A., Od neolitu do końca okresu wpływów rzymskich, [w:] M. Dembińska (red.), Z dziejów regionu konińskiego, Wrocław, 1970, s. 33–56.
 
17.
Ypey J., A Sword with damascened blade from Dorestad, Hoogstraat I. [w:] W. A. van Es, W. J. H. Verwers (red.), Excavations at Dorestad 1. The Harbour: Hoogstraat I., Nederlandse Oudheden 9, Amersfoort, 1980, s. 190–206.
 
18.
Zabłocki W., Cięcia prawdziwą szablą, Warszawa, 1989.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top