PL EN
MATERIALS
The Archaeology at Wólka Łasiecka 1, Comm. Bolimów, Distr. Skierniewice
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2012-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2012;LXIII(63):161-225
 
KEYWORDS
TOPICS
 
REFERENCES (91)
1.
Almgren, O., Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen, Mannus-Bibliothek 32, Leipzig, 1923.
 
2.
Andrzejowski, J., Nadkole 2. A Cemetery of the Przeworsk Culture in Eastern Poland, Monumenta Archaeologica Barbarica V, Kraków, 1998.
 
3.
Andrzejowski, J., Nekropola w Modle a późna faza kultury przeworskiej na północnym Mazowszu, m-pis pracy doktorskiej w Instytucie Archeologii UW, Warszawa, 2009.
 
4.
Antoniewicz, W., Zbiór wykopalisk w Muzeum Starożytności im. Władysława Tarczyńskiego w Łowiczu, Wiadomości Archeologiczne VII, 1922, s. 121–141.
 
5.
Barankiewicz, B., Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Grodzisku Mazowieckim, Materiały Starożytne V, 1959, s. 191–231.
 
6.
Bender, W., Barankiewicz, B., Osada z okresu rzymskiego w Wólce Łasieckiej, pow. Łowicz, Archeologia Polski VII/1, 1962, s. 7–106.
 
7.
Bender, W., Balke, B., Wyniki badań osady z okresu rzymskiego w Wólce Łasieckiej, pow. Łowicz w 1961 r., Archeologia Polski IX/1, 1964, s. 72–124.
 
8.
Bespalyj, E. I. [Беспалый, Е. И.] Pogrebeniâ pozdnesarmatskogo vremeni u g. Azova, Sovetskaâ Arheologiâ. 1990/1, 1990, s. 213–223 [Погребения позднесарматского времени у г. Азова].
 
9.
Biborski, M., Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej, Materiały Archeologiczne XVIII, 1978, s. 53–165.
 
10.
Biborski, M., Ilkjær, J., Illerup Ådal, 11: Die Schwerter (Textband), Jutland Archaeological Society Publications XXV:11, Århus, 2006.
 
11.
Bursche, A., Rola źródeł numizmatycznych w studiach nad sytuacją osadniczą i kulturową na ziemiach polskich u schyłku starożytności, [w:] P. Kaczanowski, M. Parczewski (red.), Archeologia o początkach Słowian. Materiały z konferencji, Kraków, 19–21 listopada 2001, Kraków, 2005, s. 203–214.
 
12.
Bursche, A., Kaczanowski, P., Rodzińska-Nowak, J. Monety rzymskie z Jakuszowic, [w:] R. Madyda-Legutko, T. Bochnak (red.), Svperiores Barbari. Księga ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego, Kraków, 2000, s. 101–129.
 
13.
Czarnecka, K., Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej, Warszawa, 1990.
 
14.
Czarnecka, K., Oblin. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südmasowien, Monumenta Archaeologica Barbarica XIII, Warszawa, 2007.
 
15.
Czarnecka, K., Nietypowe groty włóczni ze schyłku starożytności z ziem polskich, Wiadomości Archeologiczne LXI (2009–2010), 2010, s. 111–132.
 
16.
Dąbrowska, T., Grób kultury przeworskiej z miejscowości Krasusze-Gołowierzchy, pow. Łuków a niektóre zagadnienia chronologii, Wiadomości Archeologiczne XXXV/3, 1970, s. 286–294.
 
17.
Dąbrowska, T., Późne odmiany fibul silnie profilowanych w Polsce, Wiadomości Archeologiczne LIII/1 (1993–1994), 1995, s. 3–34.
 
18.
Dąbrowska, T., Kamieńczyk. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien, Monumenta Archaeologica Barbarica III, Kraków, 1997.
 
19.
Dąbrowska, T., Młodszy okres przedrzymski na Mazowszu i zachodnim Podlasiu. Zarys chronologiczno-kulturowy, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne VII, 2008.
 
20.
Dobrzańska, H., Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. Krakowskie. Część I: Materiały, Wrocław, 1990.
 
21.
Dobrzańska, H., Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. Krakowskie. Część II, Kraków, 1990.
 
22.
Dowgird, T., Wiadomości o zabytkach przedhistorycznych w Bogoryi-Górnej i Bąkowie-Dolnym (w Łowickiem) według badań dokonanych w roku 1885 (z trzema tablicami), Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej XI, 1887, s. 32–47.
 
23.
Dzięgielewska, M., Kulczyńska, M., Ciebłowice Duże. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im südwestlichen Masowien, Monumenta Archaeologica Barbarica XIV, Warszawa, 2008.
 
24.
Eggers, H. J., Der römische Import im freien Germanien, Atlas der Urgeschichte 1, Hamburg, 1951.
 
25.
Gajewski, L., Wisiorek brązowy z Zofipola, pow. Proszowice, Wiadomości Archeologiczne XXXI/4, 1966, s. 434.
 
26.
Ginalski J., Ostrogi kabłąkowe kultury przeworskiej. Klasyfikacja typologiczna, Przegląd Archeologiczny 38, 1991, s. 53–82.
 
27.
Głosik, J., Katalog Pogotowia Archeologicznego za lata 1977–1981, Wiadomości Archeologiczne LII/2 (1991–1992), 1993, s. 209–233.
 
28.
Godłowski, K., Kultura przeworska, [w:] J. Wielowiejski (red.), Prahistoria ziem polskich V: Późny okres lateński i okres rzymski, Wrocław, 1981, s. 57–134.
 
29.
Godłowski, K., Zmiany w uzbrojeniu ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich, [w:] J. Głosek, M. Mielczarek, W. Świętosławski, K. Walenta (red.), Arma et ollae. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nadolskiemu w 70. rocznicę urodzin i 45. rocznicę pracy naukowej. Sesja naukowa, Łódź, 7–8 maja 1992, Łódź, 1992, s. 71–88.
 
30.
Godłowski, K., Wichman, T., Chmielów Piaskowy. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im Świętokrzyskie-Gebirge, Monumenta Archaeologica Barbarica VI, Kraków, 1998.
 
31.
Gozdowski, M., Nowe znaleziska importów rzymskich na Mazowszu, Sprawozdania P.M.A. IV/3–4 (1951), 1952, s. 179–184.
 
32.
Gozdowski, M., Osada z okresu rzymskiego w Wólce Łasieckiej, pow. Łowicz w świetle badań w 1952 roku, Materiały Starożytne I, 1956, s. 105–132.
 
33.
Hegewisch, M., Röhrenhenkelkannen. Anmerkungen zu einer kaiser- und völkerwanderungszeitlichen Gefäßform, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 44/1, 2003, s. 43–61.
 
34.
Hundt, J.-H. , Eiserne römische Schwertriemenhalter, Saalburg Jahrbuch XVIII, 1960, s. 52–66.
 
35.
Jahn, M., Die Bewaffnung der Germanen in der älteren Eisenzeit etwa von 700 v. Chr. bis 200 n. Chr., Mannus-Bibliothek 16, Würzburg, 1916.
 
36.
Jamka, R., Cmentarzysko w Kopkach (pow. niski) na tle okresu rzymskiego w Małopolsce zachodniej, Przegląd Archeologiczny V, 1933, s. 23–62.
 
37.
Ioniţă, I., Die Fibeln mit umgeschlagenem Fuß Almgren Gruppe VI,1, [w:] J. Kunow (red.), 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren, Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 3 (1998), Wünsdorf, [2002], s. 231–247.
 
38.
Kaczanowski, P., Drochlin. Ciałopalne cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskigo DCCCXXVIII, Prace Archeologiczne 40, Kraków, 1987.
 
39.
Kaczanowski, P., Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, Klasyfikacje Zabytków Archeologicznych I, Kraków, 1995.
 
40.
I Goti (red. V. Bierbrauer, O. von Hessen, E. A. Arslan, Milano, 1994.
 
41.
Kietlińska, A., Monety starożytne w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Materiały Starożytne II, 1957, s. 269–291.
 
42.
Kietlińska, A., Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej, Materiały Starożytne IX, 1963, s. 7–98.
 
43.
Kietlińska, A., Dąbrowska, T., Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich we wsi Spicymierz, pow. Turek, Materiały Starożytne IX, 1963, s. 143–254.
 
44.
Knaack, A., Beobachtungen an Scherenbeigaben in Gräbern des elbgermanischen Siedlungsgebietes während der römischen Kaiserzeit, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 19/1, 1978, s. 15–50.
 
45.
Kokowski, A., Die Feuerstahlwerkzeuge der Przeworsk-Kultur, [w:]A. Kokowski (red.), Memoires Archeologiques, Lublin, 1985, s. 109–128.
 
46.
Kokowski, A., Die Schloßbeschläge und die Schüssel aus dem nördlichen Barbaricum in der römischen Kaiserzeit und frühen Völkerwanderungszeit. Klassifizierung, Verbreitung, Chronologie, Klasyfikacje Zabytków Archeologicznych II, Lublin, 1997.
 
47.
Kokowski, A., Przyczynek do historii kontaktów Germanów i Sarmatów w swietle badań archeologicznych, [w:] A. Kokowski (red.), Sarmaci i Germanie, Studia Sarmatica I, Lublin, 2004, s. 11–69.
 
48.
Kontny, B., Przekaz z zaświatów. Analiza zestawów uzbrojenia z grobów w kulturze przeworskiej z okresu wczesno¬rzymskiego i początkow młodszego okresu rzymskiego, „Światowit” V (XLVI), 2003, s. 111–175.
 
49.
Kontny, B., Uzbrojenie kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich i początkach okresu wędrówek ludów, [w:] J. Andrzejowski, A. Kokowski, Ch. Leiber (red.), Wandalowie, strażnicy bursztynowego szlaku. Katalog wystawy, Lublin–Warszawa, 2004, s. 143–161.
 
50.
Kostrzewski, J., Die ostgermanische Kultur der Spätlatènezeit, 1. Teil, Mannus-Bibliothek 18, Leipzig, 1919.
 
51.
Kovács, I., A marosszentannai népvándorláskori temető, Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és régiségtárából 3/2, 1912, s. 250–367.
 
52.
Kubiak, S., Znaleziska monet rzymskich z Mazowsza i Podlasia, Wrocław, 1979.
 
53.
Kuharenko, Û. V. [Кухаренко, Ю. В.], Zarubineckaâ kul´tura, Arheologiâ SSSR D1-19, Москва [Зарубинецкая культура, Археология СССР Д1-19, Moskva], 1964.
 
54.
Kurhan z okresu rzymskiego w Wólce Łasieckiej k. Łowicza, ZOW XVII/5–6, 1948, s. 83–84.
 
55.
Lencewicz, S., Sprawozdanie z poszukiwań w Mnichu w pow. kutnowskim, „Światowit” X, 1912, s. 15–20.
 
56.
Leube, A., Eine kaiserzeitliche Röhrenhenkelkanne aus dem Oderbruch, Ausgrabungen und Funde 18/3, 1973, s. 139–146.
 
57.
Liana, T., Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim, Wiadomości Archeologiczne XXXV/4, 1970, s. 429–487.
 
58.
Liana, T., Kurhan i cmentarzysko płaskie kultury przeworskiej na st. II w Łegonicach Małych, pow. Opoczno, Wiadomości Archeologiczne XLI/1, 1976, s. 64–127.
 
59.
Machajewski, H., Die Fibeln der Gruppe V, Serie 8, in östlichen Teil Mitteleuropas, [w:] J. Kunow (red.), 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren, Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 3 (1998), Wünsdorf, [2002], s. 159–173.
 
60.
Madyda, R., Sprzączki i okucia pasa na ziemiach polskich w okresie rzymskim, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne IV, 1977, s. 351–412.
 
61.
Madyda-Legutko, R., Die Gürtelschnallen der römischen Kaiserzeit und die frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, B.A.R. Int. Series 360 (1986), Oxford 1987.
 
62.
Madyda-Legutko R., Zagórska-Telega J., Znaleziska monet rzymskich ze stanowisk kultury przeworskiej położonych w dorzeczu Liswarty, [w:] A. Bursche, R. Ciołek (red.), Antyk i Barbarzyńcy. Ksiega dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa, 2003, s. 285–299.
 
63.
Magomedov, B. V. (Магомедов, Б. В.), Černâhovskaâ kul'tura. Problema ètnosa [Ченяховская культура. Проблема этноса], Monumenta Studia Gothica I, Lublin, 2001.
 
64.
Magomedov, B. V. (Магомедов, Б. В.), Ukrašeniâ s priveskami na pamâtnikah černâhovskoj kul'¬tury [Украшения c привесками на памятниках чер¬ня¬ховской культуры], [w:] A. Urbaniak et alii (red.) Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina II, Łódź–Warszawa, 2010, s. 595–601.
 
65.
Niewęgłowski, A., Ogólne wyniki i problematyka badań stanowisk z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w okolicach Garwolina, Wiadomości Archeologiczne XXX/3–4, 1964, s. 229–245.
 
66.
Niewęgłowski, A., Z badań nad osadnictwem w okresach późnolateńskim i rzymskim na Mazowszu. Studium metodyczne, Wrocław, 1966.
 
67.
Niewęgłowski, A., Mazowsze na przełomie er. Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze, Wrocław, 1972.
 
68.
Niewęgłowski, A., Cmentarzysko kultury przeworskiej w Garwolinie, woj. siedleckie, Warszawa, 1991.
 
69.
Nowakowski, Z., Cmentarzysko kultury przeworskiej w Żdżarowie, pow. so¬chaczewski, WA LVI (2002–2003), 2003, s. 283–379.
 
70.
Okulicz, J., Studia nad przemianami kulturowymi i osadniczymi w okresie rzymskim na Pomorzu Wschodnim, Mazowszu i Podlasiu, Archeologia Polski XV/2, 1970, s. 419–497.
 
71.
Parczewski, M., Die Anfänge der frühslawischen Kultur in Polen, Veröffentlichungen der Österreichischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 17, Wien, 1993.
 
72.
Pietrzak, M., Pruszcz Gdański. Fundstelle 10. Ein Gräberfeld der Oksywie- und Wielbark-Kultur in Ostpommern, Monumenta Archaeologica Barbarica IV, Kraków, 1997.
 
73.
Podkowińska, Z., Sprawozdanie z działalności wewnętrznej PMA za lata 1945–1947, Sprawozdania P.M.A. I, 1948, s. 71–83.
 
74.
Raddatz, K., Ringknaufschwerter aus germanischen Kriegergräbern, „Offa” 17/18, 1961, s. 25–55.
 
75.
Rodzińska-Nowak, J., Jakuszowice. Stanowisko 2. Ceramika z osady kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów, Kraków, 2006.
 
76.
Sawicki, L., Działalność wydziału konserwacji i badań zabytków w terenie w latach 1945–1947, Sprawozdania P.M.A. I, 1948, s. 85–144.
 
77.
Siciński, W., Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1 w Gozdowie, pow. Zgierz, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1), [w:] Via Archaeologica Lodziensis 3, Łódź, 2010, s. 9–218.
 
78.
Simonenko, A. V., Lobaj, B. I. (Симоненко, А. В., Лобай, Б. И.), Sarmaty Severo-Zapadnogo Pričernomor'â v I v. n.è., Kiev [Сарматы Северо-Западного Причерноморья в I в. н.э., Киев], 1991.
 
79.
Skowron, J., Kultura przeworska w dorzeczu środkowej i dolnej Bzury. Monografia osadnictwa, Poznań, 2006.
 
80.
Stawiarska, T., Naczynia szklane okresu rzymskiego z terenu Polski. Studium archeologiczno-technologiczne, Warszawa, 1999.
 
81.
Strobin, A., Pęsetka brązowa z cmentarzyska kultury oksywskiej w Wyczechowie, pow. kartuski, Wiadomości Archeologiczne LVIII, 2006, s. 127–143.
 
82.
Szydłowski, J., Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Choruli, pow. Krapkowice, Wrocław, 1964.
 
83.
Szymański, W., Szeligi pod Płockiem na początku wczesnego średniowiecza. Zespół osadniczy z VI–VII w., Wrocław, 1967.
 
84.
Tempelmann-Mączyńska, M., Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Phase der Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, Römisch-Germanische Forschungen 43, Mainz am Rhein, 1985.
 
85.
Teuber, S. W., Die Einlagenkämme der Römischen Kaiserzeit und dier Völkerwanderunszeit im freien Germanien, Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 25, Neumünster, 2005, s. 167–310.
 
86.
Thomas, S., Studien zu den germanischen Kämmen der römischen Kaiserzeit, Arbeits- und Foschungsberichte zur sächsischen Bodenkmalpflege 8, 1960, s. 54–215.
 
87.
Tyszler, L., Terra sigillata z cmentarzyska w Gozdowie, stan. 1, pow. Zgierz, woj. łódzkie, [w:] Siciński, W., Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1 w Gozdowie, pow. Zgierz, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1), Via Archaeologica Lodziensis 3, Łódź, 2010, s. 185–195.
 
88.
Wawrzeniecki, M., Materyały do mapy archeologicznej Polski, Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne XII, 1912, s. 53–57.
 
89.
Wyczółkowski, D., Cyngot, D., Archeologiczne badania wykopaliskowe wyprzedzające bu¬dowę autostrady A-2 na stanowisku 3 w Miedniewicach (aut. stan. 72, AZP 60-59/49), pow. Żyrardów (m-pis), 2010.
 
90.
Zaseckaâ, I. P. (Засецкая, И. П.), Materiały Bosporskogo nekropolâ vtoroj poloviny IV – pervoj poloviny V vv. n. è., Materaly po arheologii i etno¬grafii Tavrii III, Simferopol´, s. 23–105 [Материалы бос¬порского некрополя второй половиы IV – первой по¬ловины V вв. н. э., Материалы по археологии, ис¬то¬рии и этнографии Таврии, Симферополь], 1993.
 
91.
Zieling, N., Studien zu germanischen Schilden der Spätlatène- und römischen Kaiserzeit im freien Germanien, B.A.R. Int. Series 505 (I–III), Oxford, 1989.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top