PL EN
DISCOVERIES
A Cremation Grave from Tomaszów Mazowiecki - Brzustówka, Site 9
 
More details
Hide details
1
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Uniwersytecka 3, PL 90-137 Łódź
 
 
Publication date: 2011-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2011;LXII(62):246-252
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 2010 a group of objects attributed to the Przeworsk Culture was submitted to the Chair of Bronze and Iron Age, Institute of Archaeology, University of Łódź, by a treasure hunter interested in objects from WW II. They originated from site 9 at Tomaszów Mazowiecki-Brzustówka, lying on the left bank of the Pilica R. and included a number of iron finds: a fibula, Almgren group VI, series 1, derivative from type Almgren 159 and 181, a shield grip, type Jahn 9, two spear points, type Kaczanowski I/1 and XV, two knives, shears, a fire steel, type Jonakowski IICa as well as a rivet or a pin (?), fragments of at least three pottery vessels, one of them a cinerary urn, and fragments of burnt human bones. The fibula was fastened to the fire steel, in a way never seen before in Przeworsk Culture material or that of its neighbouring cultures. Assuming that all these objects originate from a single grave assemblage, they may be dated to phase C1a.
 
REFERENCES (31)
1.
Almgren O. 1923: Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrö­mischen und südrussischen Formen, Mannus-Bibliothek 32, Leipzig.
 
2.
Beckmann B. 1966: Studien über die Metallnadeln der römischen Kaiserzeit im freien Germanien, „Saalburg Jahrbuch XXIII (1966), s. 5–128.
 
3.
Bezzenberger A. 1924: Zur Geschichte der Schere, Prussia 25 (1924) (Sonderheft zum 200. Geburtstage von Immanuel Kant 22. April 1924), s. 114–148.
 
4.
Biborsk, M., Kaczanowski P. 2001: Neue römische Importe aus dem Gebiet Polens. Pyxidi aus Lędyczek, Kr. Piła, (w:) J. Kolendo, A. Bursche (red.), Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski II, CRFB Polen, Supplement 2, Warszawa, s. 69–88.
 
5.
Dąbrowska T. 1997: Kamieńczyk. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien, Monumenta Archaeologica Barbarica III, Kraków.
 
6.
Dzięgielewska M., Kulczyńska M. 2008: Ciebłowice Duże. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im südwestlichen Masowien, Monumenta Archaeologica Barbarica XIV, Warszawa.
 
7.
Godłowski K. 1959: Materiały z cmentarzyska z późnego okresu wpływów rzymskich w Opatowie, pow. Kłobuck, „Materiały Archeologiczne” I (1959), s. 173–277.
 
8.
Godłowski K. 1969: Opatów, district of Kłobuck (A cemetery of Lusatian Culture and the Roman Period), „Rechérches Archaeologiques” de 1968, s. 42–47.
 
9.
Godłowski K. 1970: Odkrycia dalszych grobów na cmentarzysku kultury łużyckiej i z okresu wpływów rzymskich w Opatowie, pow. Kłobuck, „Sprawozdania Archeologiczne” XXII (1970), s. 243–251.
 
10.
Godłowski K. 1977: Materiały do poznania kultury przeworskiej na górnym Śląsku (część II), „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne” IV, s. 7–237.
 
11.
Godłowski K. 1992: Zmiany w uzbrojeniu ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich, [w:] M. Głosek et alii (red.), Arma et ollae. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nadolskiemu w 70 rocznicę urodzin i 45 rocznicę pracy naukowej, Sesja naukowa, Łódź, 7–8 maja 1992, Łódź, s. 71–88.
 
12.
Jahn M. 1916: Die Bewaffnung der Germanen in der älteren Eisenzeit etwa von 700 v. Chr. bis 200 n. Chr., Mannus-Bibliothek 16, Würzburg.
 
13.
Jonakowski M. 1996: Komplet narzędzi do krzesania ognia w kulturze przeworskiej ze szczególnym uwzględnieniem krzesiw sztabkowatych, [w:] W. Nowakowski (red.), CONCORDIA. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Warszawa, s. 93–104.
 
14.
Kaczanowski P. 1995: Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, Klasyfikacje zabytków archeologicznych I, Kraków.
 
15.
Kaźmierczyk J. 1954: Nowoodkryte cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich w Chrościcach, pow. Opole, „Wiadomości Archeologiczne” XX/3 (1954), s. 299–300.
 
16.
Kaźmierczyk J. 1958: Cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich w Chrościcach, pow. Opole, „Archeologia Polski” II/1 (1958), s. 93––111.
 
17.
Kietlińska A., Dąbrowska T. 1963: Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich we wsi Spicymierz, powiat Turek, „Materiały Starożytne” IX, s. 143–254.
 
18.
Kostrzewski B.1939: Cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w Zaspach w pow. tureckim, „Przegląd Archeologiczny” VI/2–3 (1938–1939), s. 293–302.
 
19.
Künzl E. 1993: Die Alamannenbeute aus dem Rhein bei Neupotz. Plünderungsgut aus dem Römischen Gallien, Teil 4: Tafeln 366–702, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien 34/4, Mainz.
 
20.
Kurowicz P., Olędzki M. 2002: Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Charłupi Małej koło Sieradza, Łódź.
 
21.
Liana T. 1970: Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim, „Wiadomości Archeologiczne” XXXV/4 (1970), s. 429–491.
 
22.
Mączyńska M. 1971: Cmentarzysko i osada z okresu rzymskiego w Krapkowicach, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne” I, s. 251–316.
 
23.
Mączyńska M. 2005: Dwie zapinki z Gródka nad Bugiem – o fibulach A. VI. 181 i pochodnych, [w:] P. Łuczkiewicz, M. Gładysz-Juścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska, S. Sadowski (red.), Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica IV, Lublin, s. 325–334.
 
24.
Pescheck Ch. 1939: Die frühwandalische Kultur in Mittelschlesien (100 vor bis 200 nach Christus), Quellenschriften zur ostdeutschen Vor-und Frühgeschichte 5, Leipzig.
 
25.
Pfützenreiter F. 1939: Das reiche Wandalengrab 176 von Steinfurt, „Altschlesische Blätter” 14/1 (1939), s. 14–18.
 
26.
Schuster J. 1995: Ein Werkstattkreis der Fibelherstellung in der Altmark?, „Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift” 36/2 (1995), s. 299–311.
 
27.
Schuster J. 1998: Die „klassischen“ Fibeln Almgren Fig. 181, [w:] J. Kunow (red.), 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25.–28. Mai 1997 in Klein Machnow, Land Brandenburg, Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 5, Wünsdorf (wyd. 2002), s. 249–253.
 
28.
Szpunar A.1987 : Cmentarzysko w Łętowicach, gm. Wierzchosławice, woj. Tarnów, badania 1984–1985, „Sprawozdania Archeologiczne” XXXIX (1987), s. 179–192.
 
29.
Szarek-Waszkowska E. 1973: Cmentarzysko kultury przeworskiej w miejscowości Opoka, pow. Puławy, Studia i Materiały Lubelskie 5 (1971), Lublin, s. 79–186.
 
30.
Szydłowski J. 1964: Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Choruli, pow. Krapkowice, Wrocław.
 
31.
Visy Z. 1993: Wagen und Wagenteile, [w:] E. Künzl, Die Alamannenbeute aus dem Rhein bei Neupotz. Plünderungsgut aus dem Römischen Gallien, Teil 1: Untersuchungen, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien 34/1, Mainz, s. 257–327.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top