PL EN
DISCOVERIES
A Bronze Dagger from Southern Mazowsze
 
More details
Hide details
1
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, PL 00-241 Warszawa
 
 
Publication date: 2011-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2011;LXII(62):227-229
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The bronze dagger blade in the collection of the State Archaeological Museum was discovered at an unknown locality north of Dęblin. It belongs in the group of daggers with a rounded hilt-plate with two rivets and a half-round sectioned mid-rib on the blade, but differs by having a visibly attenuated upper end, which gives it a more slender shape. Slightly dented areas discernible around the rivet holes could be marks left by the hammering of the rivets. At the hilt end the rib is flattened; the lighter colour and insubstantially worn surface of this suggest that the dagger originally had an organic haft. The dagger of interest is closes in its outlook to the find from Parlin, distr. Świecie. Also close in their form and dimensions are dagger finds from Łuszczewo, distr. Konin, and the vicinity of Środa Wielkopolska, distr. loco. Similar but larger daggers are known from Glinienko, distr. Poznań, and Bydgoszcz, distr. loco. Some similarity is shown also by dagger finds from Gryfino, distr. loco, and Szczecin-Zdroje, distr. loco. A slender blade, like in the dagger from the Dęblin region, is seen in a slightly longer dagger, with four rivet holes, from Kotłowo, distr. Koszalin, belonging to a hoard dated to BA III; it may be possible to push back the dating of this deposit to BA II. Further analogies, represented by daggers which are similar in size and the from of their hilt end, but are lozengic in cross-section, include a specimen from Wiechowice, distr. Głubczyce. Daggers with a semicircular rib and a rounded hilt end, but without a metal grip, are characteristic for Tumulus Cultures and dated broadly to BA II. The dagger blade from the Dęblin region would be the easternmost find of its type, discovered in an area settled during the older Bronze Age by the people of Trzciniec Culture, where it is certain to be an import from the territory of Tumulus Culture.
 
REFERENCES (15)
1.
Blajer W. 1999: Skarby ze starszej i środkowej epoki brązu na ziemiach polskich, Kraków.
 
2.
Bukowski Z. 1998: Pomorze w epoce brązu w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych, Gdańsk.
 
3.
Dąbrowski J. 2004: Ältere Bronzezeit in Polen / Starsza epoka brązu w Polsce, Warszawa.
 
4.
Fogel J. 1979: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły, Poznań.
 
5.
Gediga B. 1978: Starszy okres epoki brązu na zachodnich ziemiach polskich w zasięgu „kultury przedłużyckiej”, [w:] Prahistoria ziem polskich III, s. 137–172.
 
6.
Gedl M. 1980: Die Dolche und Stabdolche in Polen, Prähistorische Bronzefunde VI/4, München.
 
7.
Gedl M. 1989: Kultury mogiłowe i okres ich dominacji w Europie, [w:] Pradzieje ziem polskich, tom I: Od paleolitu do środkowego okresu lateńskiego, część 2: Epoka brązu i początki epoki żelaza (red. J. Kmieciński), Warszawa-Łódź, s. 458–467.
 
8.
Kłosińska E. 1997: Starszy okres epoki brązu w dorzeczu Warty, Wrocław.
 
9.
Kłosińska E. 2005: Nowe znaleziska przedmiotów metalowych z okolic Topornicy, pow. Zamość, Archeologia Polski Środkowowschodniej VII, Lublin, s. 194–198.
 
10.
Lissauer A. 1891: Alterthümer der Bronzezeit in der Provinz Westpreußen und den angrenzenden Gebieten, Danzig.
 
11.
Miśkiewicz J. 1978: Kultura trzciniecka, [w:] Prahistoria ziem polskich III, s. 173–196.
 
12.
Niedźwiedź J. 1985: Znaleziska brązów z Gródka nad Bugiem, woj. zamojskie, Lubelskie Materiały Archeologiczne I, Lublin, s. 88–92.
 
13.
Salaš M. 2005a: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzově na Moravě a ve Slezsku I. Text, Brno.
 
14.
Salaš M. 2005b: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzově na Moravě a ve Slezsku II. Tabulky, Brno.
 
15.
Taras H. 1995: Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu, Lublin.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top