PL EN
DISCOVERIES
A Bronze Bracelet from Jadwisin, Distr. Legionowo
 
More details
Hide details
1
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, PL 00-241 Warszawa
 
 
Publication date: 2011-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2011;LXII(62):230-232
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The bronze bracelet from a stray find made in 2006 in the arable fields on the northern bank of the lower Narew R. at Jadwisin was discovered within an area recorded as site 3 (AZP 52-66/113) dated to the Roman Period but is not associated chronologically with this site. The penannular bracelet, of a chunky and broad band of sheet bronze, plano-convex in section, has on its outer face an ornament of groups of crosswise grooves alternating with broad panels filled with lengthwise grooves. In these panels some swellings formed between the grooves, mostly at the edges and near to the middle of the bracelet band, are covered with oblique or cross-wise incisions. The bracelet’s outer diameter is 6.7×8.8 cm, inner diameter – 5.7×7.8 cm, distance between bracelet terminals – 3.1 cm, maximum width of the bracelet body – 3.05 cm, thickness – 0.5 cm, weight 162.7 g. The ornamentation of this form of bracelets, known primarily from hoards type Karbowizna, is somewhat different: the panels with crosswise and lengthwise grooves either are approximately of the same width or the groups of crosswise grooves are wider than the groups of lengthwise grooves. A special design is executed on a bracelet from Kutno-Raszew, distr. Kutno, where panels covered with lengthwise grooves have a similar width and, between them, alternately, are narrow and broad groups of crosswise grooves. Broad panels with lengthwise grooves, also separated by alternately narrow and broad groups of crosswise grooves, appear on a bracelet from barrow no. 3 at Warzenko, distr. Kartuzy. Fine incisions on swellings between lengthwise grooves, but only at mid-width of the bracelet band, were made on one of the bracelets from Karbowizna, distr. Rypin, a find, similarly as the bracelet from Jadwisin, from the east bank of the Vistula. On this specimen the panels covered with lengthwise grooves are quite broad. Two other bracelets from Karbowizna have diagonally incised edges. Bracelets of a wide band of sheet metal decorated with lengthwise and crosswise grooves are noted during HaA1–HaA2, which corresponds to the younger segment of BA III and older segment of BA IV. The hoards from Karbowizna and Kutno-Raszew and the assemblage from Warzenko are dated to BA III. By the details of its ornament the find from Jadwisin recalls specimens from these chronologically earlier finds.
 
REFERENCES (12)
1.
Blajer W. 1984: Die Arm- und Beinbergen in Polen, Prähistorische Bronzefunde X/2, München.
 
2.
Blajer W. 1999: Skarby ze starszej i środkowej epoki brązu na ziemiach polskich, Prace Komisji Archeologicznej 30, Kraków.
 
3.
Chudziakowa J. 1974: Kultura łużycka na terenie międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Osy, Warszawa-Poznań.
 
4.
Dąbrowski J. 1997: Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce, Białystok.
 
5.
Kostrzewski J. 1958: Pradzieje Pomorza, Poznań.
 
6.
Kostrzewski J.1964: Skarby i luźne znaleziska metalowe od eneolitu do wczesnego okresu żelaza z górnego i środkowego dorzecza Wisły i górnego dorzecza Warty, „Przegląd Archeologiczny” XV (1962), s. 5–133.
 
7.
Mapa 1912: Novaâ Topografičeskaâ Karta Zapadnij Rossíi, 1:84000, XXII-9, Moskva [Новая Топографическая Карта Западний Россіи, Москва].
 
8.
Mapa 1913: Voenno-Topografičeskaâ Karta Evropejskoj Rossíi g. varšavskoj, plockoj, lomžinskoj i sědleckoj, 1:126000, XVII-A, Moskva [Военно-Топографическая Карта Европейской Россіи г. варшавской, плоцкой, ломжинской и сѣдлецкой, Москва].
 
9.
Orlińska G. 2001: Siekierka brązowa z okolic Zegrza w woj. mazowieckim, „Wiadomości Archeologiczne” LIV (1995–1998), s. 165–167.
 
10.
Podgórski J. T. 1992: Fazy cmentarzysk kultury łużyckiej i pomorskiej na Pomorzu Wschodnim, [w:] S. Czopek (red.), Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami, Rzeszów, s. 199–213.
 
11.
Słownik 1895: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XIV, Warszawa.
 
12.
Szczepański J. 2005: Z dziejów rosyjskiego 4. batalionu kolejowego (1877–1915), Pruszków.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top