PL EN
MATERIALS
Final Paleolithic and Mesolithic :flint materials from a Cloche Grave Culture cemetery at Wieliszew
 
More details
Hide details
1
Państwowe Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa
 
 
Publication date: 2006-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2006;LVIII(58):209-213
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
During the excavations of a cemetery of the Cloche Grave Culture at Wieliszew (T. Węgrzynowicz 2006) a series of 18 chipped flint artefacts was unearthed at different depths, mainly from the illuvial layer. 16 specimens are of chocolate flint and 2 of erratic Cretaceous flint. As much as 14 items bear traces of having been burnt. Two components can be tentatively distinguished within the series. The first, more numerous, comprises mainly blades and fragments of blades (Fig. 1:1, 2), as well as a poor end-scraper superimposed over a burin (Fig. 1:3) and a fragment of a retouched blade. Some of the blades are from opposed-platform cores (Fig. 1:1), a technical trait that, together with the dimensions of the pieces, enables us to attribute them to the Final Paleolithic Masovian (Swiderian) tradition. The second component is represented by as few as four pieces, but they are more culture-specific: a single-platform subconical core (Fig. 1:5), a thermal fragment of a microlithic core, a bi-pointed backed bladelet of the Stawinoga type (Fig. 1:4), and an adze or proto-axe (Fig. 1:6). The Stawinoga point is characteristic for the Komornica Culture, from an earlier part of the Mesolithic Period. As for the adze, on the Polish Plain it is a tool-type linked with the adaptation of the Mesolithic communities to the forest environment (cf M. Kobusiewicz 1973). Both assemblages are obviously incomplete and in disturbed position, which is due, among other things, to the digging of the grave pits. The collection completes the rich Stone Age materials from the area of the lower Narev river, gathered and excavated in the years 1955–1963 (H. Więckowska 1985)
 
REFERENCES (34)
1.
Bagniewski, Z., Kontynuacja badań stanowiska schyłkowopaleolitycznego i mezolitycznego w Jaglisku na Pojezierzu Dobiegniewskim, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne XXXVI, 1995, s. 75–84.
 
2.
Bagniewski, Z., Obozowisko kultury Oldesloe na terenie Pojezierza Dobiegniewskiego, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne XXXVI, 1995, s. 85–105.
 
3.
Bagniewski, Z., Mezolit Pojezierza i Równiny Drawskiej, Studia Archeologiczne XXVIII, Wrocław, 1996, s. 5–102.
 
4.
Burdukiewicz, J. M., Mezolityczne narzędzie ciosakowate z Malerzowa, gm. Dobroszyce, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne XXXIII, 1992, s. 227–229.
 
5.
Florek, M., Libera, J., Pierwszy sezon badawczy przykopalnianych pracowni w rejonie wychodni krzemienia świeciechowskiego w Kopcu, [w:] Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1993 roku, Lublin, 1994, s. 3–14.
 
6.
Galiński, T., Badania wykopaliskowe na stanowisku mezolitycznym w Tanowie w 1986 r., Materiały Zachodniopomorskie XXXII, 1986, s. 71–84.
 
7.
Galiński, T., Z badań nad pradziejami Kotliny Płockiej w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie, Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku 13, 1988, s. 3–167.
 
8.
Galiński, T., Mezolit Pomorza, Szczecin, 1992.
 
9.
Galiński, T., Społeczeństwa mezolityczne. Osadnictwo, gospodarka, kultura ludów łowieckich w VIII–IV tys. p.n.e., Szczecin, 2002.
 
10.
Gieysztor-Szymczak, E., Materiały ze stanowiska Nad Piaską w Grzybowej Górze, woj. kieleckie (na podstawie badań z lat 1977–78), Wiadomości Archeologiczne XLVI/1, 1981, s. 78–98.
 
11.
Ginter, B., Dwie krzemienice mezolityczne z Grzybowej Góry, pow. Starachowice (Rydno), Materiały Archeologiczne VI, 1965, s. 5–19.
 
12.
Ginter, B., Wydobywanie, przetwórstwo i dystrybucja surowców i wyrobów krzemiennych w schyłkowym paleolicie północnej części Europy środkowej, Przegląd Archeologiczny 22, 1974, s. 5–122.
 
13.
Ginter, B., Swiderian flint mines and workshops at Gójść on the Upper Warta River, [w:] Tanged points cultures in Europe (red. S. K. Kozłowski, J. Gurba, L. L. Zaliznyak), Lubelskie Materiały Archeologiczne XIII, Lublin, 1999, s. 164–168.
 
14.
Kempisty, E., Sulgostowska, Z., Osadnictwo paleolityczne, mezolityczne i paraneolityczne w rejonie Woźnej Wsi, woj. łomżyńskie, Polskie Badania Archeologiczne 30, Wrocław, 1991.
 
15.
Kempisty, E., Więckowska, H., Osadnictwo z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu na stanowisku 1 w Sośni, woj. łomżyńskie, Polskie Badania Archeologiczne 24, Wrocław, 1983.
 
16.
Kobusiewicz, M., Stanowisko z końca paleolitu i mezolitu z Poznania-Starołęki, Fontes Archaeologici Posnanienses XII, 1961, s. 1–23.
 
17.
Kobusiewicz, M., Some elements of the North-west European Mesolithic cultures in the Odra and Vistula Basins, Przegląd Archeologiczny 21, 1973, s. 93–121.
 
18.
Kobusiewicz, M., Ludy łowiecko-zbierackie północno-zachodniej Polski, Poznań, 1999.
 
19.
Kobusiewicz, M., Tanged point cultures of Greater Poland 25 years from the first approach, [w:] Tanged points cultures in Europe (red. S. K. Kozłowski, J. Gurba, L. L. Zaliznyak), Lubelskie Materiały Archeologiczne XIII, Lublin, 1999, s. 110–120.
 
20.
Kobusiewicz, M., Kabaciński, J., Chwalim. Subboreal hunter-gatherers of the Polish Plain, Poznań, 1993.
 
21.
Kozłowski, S. K., Pradzieje ziem polskich od IX do V tysiąclecia p.n.e., Warszawa, 1972.
 
22.
Krukowski, S., Paleolit, [w:] S. Krukowski, J. Kostrzewski, R. Jakimowicz, Prehistoria ziem polskich, Encyklopedia Polska, tom IV, część 1 – dział V, Kraków, 1939–1948, s. 1–117.
 
23.
Libera, J., Późny paleolit i mezolit środkowowschodniej Polski, część 1: Analiza, Lubelskie Materiały Archeologiczne IX, Lublin, 1995.
 
24.
Libera, J., Późny paleolit i mezolit środkowowschodniej Polski, część 2: Źródła, Lubelskie Materiały Archeologiczne XI, Lublin, 1998.
 
25.
Masojć, M., The Mesolithic in Lower Silesia in the Light of Settlement Phenomena of the Kaczawa River Basin, Studia Archeologiczne XXXV, Wrocław, 2004.
 
26.
Schild, R., Marczak, M., Królik, H., Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy otwartych stanowisk piaskowych, Wrocław, 1975.
 
27.
Szymczak, K., Północno-wschodnia prowincja surowcowa kultury świderskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica 15, 1992.
 
28.
Sulgostowska, Z., Augustów-Wójtowskie Włóki. Osada paleolityczna i neolityczna, Wiadomości Archeologiczne XLIII/2, 1978, s. 173–211.
 
29.
Sulgostowska, Z., Prahistoria międzyrzecza Wisły, Niemna i Dniestru u schyłku plejstocenu, Warszawa, 1988.
 
30.
Węgrzynowicz, T., Cmentarzysko kultury grobów kloszowych w Wieliszewie, pow. legionowski, Wiadomości Archeologiczne LVIII, 2006, s. 215–264.
 
31.
Więckowska, H., Powierzchniowe badania stanowisk wydmowych na tzw. tarasie nowodworskim w r. 1955, Archeologia Polski V/1, 1960, s. 23–37.
 
32.
Więckowska, H., Społeczności łowiecko-rybackie wczesnego holocenu, [w:] W. Chmielewski, W. Hensel, Prahistoria ziem polskich I: Paleolit i mezolit, 1975, s. 339–438.
 
33.
Więckowska, H., Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne nad dolną Narwią, Polskie Badania Archeologiczne 24, Wrocław, 1985.
 
34.
Więckowska, H., Marczak, M., Próba podziału kulturowego mezolitu Mazowsza, [w:] Materiały do prahistorii plejstocenu i wczesnego holocenu Polski (red. W. Chmielewski), Wrocław, 1967, s. 9–45.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top