PL EN
MISCELLANEA
An Exceptional Grave with Spurs in the Cemetery ofWielbark Culture at Jartypory on the Liwiec River
 
More details
Hide details
1
Państwowe Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52, PL 00-241 Warszawa
 
 
Publication date: 2011-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2011;LXII(62):49-63
 
KEYWORDS
TOPICS
 
REFERENCES (97)
1.
Andrzejowski J. 1993a: Romartide guldsmide i Norden. I. Katalog, Aun 17, Uppsala.
 
2.
Andrzejowski J. 1993b: Romartide guldsmide i Norden. II. Fingerringar, Occasional Papers in Archaeology 6, Uppsala.
 
3.
Andrzejowski J. 1995: Romartida guldsmide i Norden III. Övriga smycken, teknisk analys och verkstadsgruppe, Aun 21, Uppsala.
 
4.
Andrzejowski J. 1991: Okucia rogów do picia z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich w Europie Środkowej i Północnej, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne” VI, s. 7–119.
 
5.
Andrzejowski J. 1998: Importy szklane z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Nadkolu, woj. siedleckie, stan. 1, [w:] J. Ilkjær, A. Kokowski (red.), 20 lat archeologii w Masłomęczu I. Weterani, Lublin, s. 27–34.
 
6.
Andrzejowski J. 2001: Archeologia śmietniskowa, czyli dole i niedole starożytności jartyporskich, [w:] Archeologia na Mazowszu, „Z otchłani wieków” 56/1–2, s. 52–58.
 
7.
Andrzejowski J. 2009: Nekropola w Modle a późna faza kultury przeworskiej na północnym Mazowszu, dysertacja doktorska w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 
8.
Andrzejowski J., Cieśliński A. 2007: Germanie i Bałtowie u schyłku starożytności. Przyjazne związki czy wrogie sąsiedztwo?, [w:] A. Bitner-Wróblewska (red.), Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26–27 marca 2003, Seminarium Bałtyjskie I, Warszawa, s. 279–319.
 
9.
Andrzejowski J., Przychodni A. 2008: Terra sigillata z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Jartyporach na zachodnim Podlasiu, „Wiadomości Archeologiczne” LX (2008), s. 161–178.
 
10.
Andrzejowski J., Rakowski T., Watemborska K. 2010: Emaliowana zapinka tarczowata z Jartyporów nad Liwcem, [w:] A. Urbaniak et alii (red.), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina II, Łódź-Warszawa, s. 133–153.
 
11.
Andrzejowski J., Stanek K. 2007: Konstrukcje drewniane z grobów ciałopalnych z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Jartyporach na Podlasiu, [w:] Okres rzymski i wędrówek ludów w północnej Polsce i materiały z konferencji „Cmentarzyska z okresu rzymskiego jako miejsca kultu”, Białe Błota 17–19 maja 2000 r., Acta Universitatis Lodzensis, Folia Archaeologica 25, Łódź, s. 235–250.
 
12.
Andrzejowski J., Żórawska A. 2002: Cmentarzysko kultury wielbarskiej na stan. 1 w Nadkolu, woj. mazowieckie, [w:] J. Andrzejowski et alii (red.), Varia Barbarica Zenoni Woźniak ab amicis dicata, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina I, Warszawa-Lublin, s. 29–80.
 
13.
Andrzejowski J., Żórawska A., Biborski M., KaplaW. 2002: Grób 122 z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Jartyporach na Podlasiu. Nowe materiały do badań nad obrządkiem pogrzebowym w gockim kręgu kulturowym, [w:] M. Karczewska, M. Karczewski (red.), Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000–2001. Materiały z konferencji, Białystok 6–7 grudnia 2001 roku, Białystok, s. 253–268.
 
14.
Banasiewicz E. 1990: Sprawozdanie z prac ratowniczych na stan. 4 w Kol. Husynne, „Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1990 roku” (Zamość), s. 36–37.
 
15.
Blume E. 1912: Die germanischen Stämme und die Kulturen zwischen Oder und Passarge zur römischen Kaiserzeit, I Teil: Text, Mannus-Bibliothek 8, Würzburg 1912.
 
16.
Blume E. 1915: Die germanischen Stämme und die Kulturen zwischen Oder und Passarge zur römischen Kaiserzeit, II Teil: Material (red. M. Schultze), Mannus-Bibliothek 14, Würzburg 1915.
 
17.
Błażejewski A. 2007: Kultura przeworska a reńsko-wezerska strefa kulturowa, Studia Archeologiczne XXXIX, Wrocław.
 
18.
Cieśliński A. 2005: Przemiany osadnicze kultury wielbarskiej w dorzeczach Pasłęki, Łyny i górnej Drwęcy, dysertacja doktorska w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 
19.
2010: Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsabläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka und oberer Drwęca, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte NF 17, Berlin.
 
20.
Cnotliwy E. 2010: Grzebienie dzwonowatego typu w Europie, Acta Archaeologica Pomoranica IV, Szczecin.
 
21.
Czarnecka K. 2007: Oblin. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südmasowien, Monumenta Archeologica Barbarica XIII, Warszawa.
 
22.
Dąbrowska T. 2002: Cmentarzysko kultury przeworskiej w Kołaczu, stan. 2, gm. Mrozy, [w:] J. Andrzejowski et alii (red.), Varia Barbarica Zenoni Woźniak ab amicis dicata, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina I, Warszawa-Lublin, s. 219–262.
 
23.
Droberjar E. 1999: Dobřichov-Pičhora. Ein Brandgräberfeld aus der älteren römischen Kaiserzeit in Böhmen (Ein Beitrag zur Kenntnis des Marbod-Reichs), Fontes Archaeologici Pragenses 23, Pragae.
 
24.
Eggers H. J. 1951: Der römische Import im freien Germanien, Atlas der Urgeschichte 1, Hamburg.
 
25.
Eggers H. J. 1966: Das kaiserzeitliche Gräberfeld von Pollwitten Kreis Mohrungen, Ostpreussen, „Jahrbuch des Rómisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz” 11 (1964), s. 154–175.
 
26.
Eggers H. J., Stary P. F. 2001: Funde der Vorrömischen Eisenzeit, der Römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit in Pommern, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns 38, Lübstorf.
 
27.
Gałęzowska A. 2007: Obrządek pogrzebowy kultury wielbarskiej w Wielkopolsce, [w:] Okres rzymski i wędrówek ludów w północnej Polsce i materiały z konferencji „Cmentarzyska z okresu rzymskiego jako miejsca kultu”, Białe Błota 17–19 maja 2000 r., Acta Universitatis Lodzensis, Folia Archaeologica 25, Łódź, s. 155–232.
 
28.
Garbacz K. 2000: Cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej w Grzybowie, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” XXI, s. 5–170.
 
29.
Ginalski J. 1991: Ostrogi kabłąkowe kultury przeworskiej. Klasyfikacja typologiczna, „Przegląd Archeologiczny” 38 (1991), s. 53–84.
 
30.
Godłowski K. 1974: Chronologia okresu późnorzymskiego i wczesnego okresu wędró­wek ludów w Polsce północno-wschodniej, „Rocznik Białostocki” XII, s. 8–110.
 
31.
Godłowski K. 1992: Zmiany w uzbrojeniu ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich, [w:] M. Głosek et alii (red.), Arma et ollae. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nadolskiemu w 70 rocznicę urodzin i 45 rocznicę pracy naukowej, Sesja naukowa, Łódź, 7–8 maja 1992, Łódź, s. 71–88.
 
32.
Godłowski K., Wichman T. 1998: Chmielów Piaskowy. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im Świętokrzyskie-Gebirge, Monumenta Archaeologica Barbarica VI, Kraków.
 
33.
Grabarczyk T. 1997: Kultura wielbarska na Pojezierzach Krajeńskim i Kaszubskim, Łódź.
 
34.
Grzymkowski A. 1996: Ziemia Zawkrzeńska w pierwszych wiekach naszej ery, [w:] Studia i Materiały do Dziejów Ziemi Zawkrzeńskiej, tom II, Mława, s. 152–208.
 
35.
Günther H. 1922: Der Goldfund von Kommerau, Kr. Schwetz, „Mannus” 14, s. 100–109.
 
36.
Hahuła K. 1992: Dalsze badania w Nowym Łowiczu. Kurhan 63, „Koszalińskie Zeszyty Muzealne” 19 (1989), s. 53–68.
 
37.
Hahuła K. 1994: Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu na Pojezierzu Drawskim w świetle dotychczasowych badań (kurhany 52 i 56), Barbaricum 3, Warszawa, s. 131–148.
 
38.
Hahuła K., Kurzyńska M. 1999: Groby z późnego okresu rzymskiego w Jaworzu na Ziemi Chełmińskiej, [w:] Szkice Prahistoryczne. Źródła – Metody – Interpretacje, Toruń, s. 217–240.
 
39.
Hegewisch M. 2003: Röhrenhenkelkannen. Anmerkungen zu einer kaiser- und völkerwanderungszeitlichen Gefäßform, „Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift” 44/1 (2003), s. 43–61.
 
40.
Hegewisch M. 2006: Germanische Adaptationen römischer Importgefäße, BRGK 86 (2005), s. 197–348.
 
41.
Hildebrand H. 1874: Ormhufvudringarne från äldre jernåldern, „Kongl. Vitterhets Historie och Atiqvitets Akademiens Månadsblad” 2 (1873), s. 24–30, 36–41.
 
42.
Ilkjær J. 1993a: Illerup Ådal 3. Die Gürtel. Bestandteile und Zubehör, Vol. 3: Textband, Jutland Archaeological Society XXV:3, Aarhus.
 
43.
Ilkjær J. 1993b: Illerup Ådal 4. Die Gürtel. Bestandteile und Zubehör, Vol. 4: Tafelband, Jutland Archaeological Society XXV:4, Aarhus.
 
44.
Jahn M. 1921: Der Reitersporn, seine Entstehung und früheste Entwicklung, Mannus-Bibliothek 21, Würzburg.
 
45.
Jaskanis J. 1996: Cecele. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Ostpolen, Monumenta Archaeologica Barbarica II, Kraków.
 
46.
Jaskanis J. 2005: Krupice. Ein Gräberfeld der Przeworsk- und Wielbark-Kultur in Ostpolen, Monumenta Archaeologica Barbarica X, Warszawa.
 
47.
Jílek J. 2009: Doklady kontaktů mezi polabskými Germány, przeworskou a wielbarsko kulturou ve východních Čechách, [w:] M. Karwowski, E. Droberjar (red.), Archeologia barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Materiały z IV Protohistorycznej Konferencji, Sanok 13–17 października 2008 / Archäologie der Barbaren 2008: Beziehungen und Kontakte in der barbarischen Welt. Materialien aus der IV. Frühgeschichtlichen Konferenz in Sanok, 13.–17. Oktober 2008, Collectio Archaeologica Ressoviensis XIII, Rzeszów, s. 249–283.
 
48.
Kazanski M. 1994: Les éperons, les umbo les manipules de boucliers et les haches de l »époque romaine tardive dans la region pontique: origine et diffusion, [w:] C. von Carnap-Bornheim (red.), Beiträge zur römischer und barbarischer Bewaffnung in der ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten, Akten des 2. Internationalen Kolloquiums in Marburg a.d. Lahn, 20. bis 24. Februar 1994, Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg, Lublin-Marburg, s. 429–485.
 
49.
Kmieciński J. (red.) 1968: Odry, cmentarzysko kurhanowe z okresu rzymskiego w powiecie chojnickim, Acta Archaeologica Lodziensia 15, Łódź.
 
50.
Kokowski A. 1993: Gródek nad Bugiem. Cmentarzysko grupy masłomęckiej, część I–III, Lublin 1993.
 
51.
Kokowski A. 1994: L’art militaire des Goths à l’époque romaine tardive (d’aprés les donnés archéologiques), [w:] M. Kazanski, F. Vallet (red.), L’armée romaine et les Barbares du IIIe au VIIe siècle, Mémoires publiées par l’Association Française d’Archéologie Mérovingienne et Musé des Antiquités Nationales V, Paris, s. 335–354.
 
52.
Kokowski A. 1995: Schätze der Ostgoten. Eine Ausstellung der Maria Curie-Skłodowska Universität Lublin und des Landesmuseums Zamość, Stuttgart.
 
53.
Kontny B., Natuniewicz-Sekuła M. 2009: A spur from Myślęcin (?) as an odd piece in a puzzle, Światowit. Supplement Series B: Barbaricum 8 (red. B. Kontny, A. Szela, J. Kleemann), Warszawa, s. 153–160.
 
54.
Kontny B., Natuniewicz-Sekuła M. 2010: „Jeździec bez głowy” et alii, czyli znaleziska ostróg z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach, [w:] A. Urbaniak et alii (red.), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina II, Łódź-Warszawa, s. 333–345.
 
55.
Kossinna G. 1922: Das Reitergrab von Kommerau, Westpreußen, und die germanischen Trinkhörner, Spielsteine und goldenen Schlangenkopfarmspiralen der Kaiserzeit, „Mannus” 14, s. 110–147.
 
56.
La Baume W. 1934: Urgeschichte der Ostgermanen, Danzig.
 
57.
Laser R. 1965: Die Brandgräber der spätrömischen Kaiserzeit im nördlichen Mitteldeutschland, Bd. 1: Katalog und Tafeln, Forschungen zur Vor- und Frühgeschichte 7, Berlin 1965.
 
58.
Leube A. 1973: Eine kaiserzeitliche Röhrhenkelkanne aus dem Oderbruch, „Ausgrabungen und Funde” 18/3, s. 139–146.
 
59.
Łoś J. 2007: Problemy i stan badań nad obrządkiem pogrzebowym ludności kultury wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim, [w:] M. Fudziński, H. Paner (red.), Nowe materiały i interpretacje, stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, Gdańsk, s. 165–182.
 
60.
Machajewski H. 1999: Zur Erforschung von kulturellem und siedlungsgeschichtlichem Wandel in Westpommern vom 1. Jh. v. u. Z. bis zum 5./6. Jh. u. Z., „Etnographisch-Archäologische Zeitschrift” 40 (1999), s. 241–262.
 
61.
Machajewski H. 2006a: Grób kultury wielbarskiej z miejscowości Łobez, woj. zachodniopomorskie, [w:] M. Dworaczyk, A. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski (red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza, Szczecin-Wrocław, s. 543–552.
 
62.
Machajewski H. 2006b: Pomorze Środkowe w okresie rzymskim i we wczesnej fazie okresu wędrówek ludów, [w:] W. Nowakowski et alii (red.), Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu. Materiały z konferencji „Goci na Pomorzu Środkowym”, Koszalin 28–29 października 2005, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, Seria A: Studia Archaeologica Pomeranica II, Koszalin, s. 35–63.
 
63.
Madyda R. 1977: Sprzączki i okucia pasa na ziemiach polskich w okresie rzymskim, „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne” IV, s. 351–411.
 
64.
Madyda-Legutko R. 1987: Die Gürtelschnallen der Römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, B.A.R. Int. Series 360 (1986), Oxford.
 
65.
Madyda-Legutko R. 2001: Omegaschnallen im Gebiet des mitteleuropäischen Barbaricums und in Skandinavien, [w:] M. Meyer (red.), „... trans Albim fluvium“. Research into prehistoric, Germanic and Slav archaeology. Studies in honour of Achim Leube on the occasion of his 65th birthday, Internationale Archäologie – Studia honoraria 10, Rahden/Westf., s. 373–386.
 
66.
Madyda-Legutko R. 2011: Studia nad zróżnicowaniem metalowych części pasów w kulturze przeworskiej. Okucia końca pasa, Kraków.
 
67.
Magomedov B. V. (Магомедов Б. В.) 2001: Černâhovskaâ kul'tura. Problema ètnosa [Черняховская культура. Проблема этноса], Monumenta Studia Gothica I, Lublin 2001.
 
68.
Magomedov B. V., Levada M. E. (Магомедов Б. В., Левада М. Е.) 1996: Oružie černâhovskoj kul'tury [Оружие черняховской культуры], „Materialy po arheologii, istorii i ètnografii Tavrii” 5 [„Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии” 5], s. 304–323, 558–566.
 
69.
Mączyńska M., Urbaniak A. 2006: Prowincjonalnorzymska zapinka tarczowata z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, pow. kartuski, „Wiadomości Archeologiczne” LVIII (2006), s. 145–158.
 
70.
Montelius O. 1872: Svenska fornsaker, II. Jernåldern, Stockholm.
 
71.
Natuniewicz-Sekuła M., Okulicz-Kozaryn J. 2011: Weklice. A Cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern Margin of Vistula Delta, (Excavations 1984–2004), Monumenta Archaeologica Barbarica XVII, Warszawa.
 
72.
Niewęgłowski A. 1965: Ogólne wyniki i problematyka badań stanowisk z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w okolicach Garwolina, „Wiadomości Archeologiczne” XXX/4 (1964), s. 229–243.
 
73.
Nowakowski W. 2001: Żelazne zapinki kuszowate z podwiniętą nóżką w europejskim Barbaricum, „Wiadomości Archeologiczne” LIV (1995–1998), s. 129–146.
 
74.
Okulicz J. 1991: Das Grä­berfeld von Weklice. Zur Besiedlungsgeschichte des Weichselsraums in der römischen Kaiserzeit, „Archeologia” XL (1989), s. 115–127.
 
75.
Petrauskas O. V. (Петраускас О. В.) 1999: Špory iz mogil'nika černâhovskoj kul'tury u s. Velikaâ Bugaevka [Шпоры из могильника черняховской культуры у с. Великая Бугаевка], [w:] M. Ê. Levada (red.), Sto let černâhovskoj kul'ture. Sbornik naučnyh statej, Bìblìoteka Vita Antiqua [М. Є. Левада (red.) Сто лет черняховской культуре. Сборник научных статей, Бібліотека Vita Antiqua], Kiev, s. 135–143.
 
76.
Piotrowski M. 2000: Osadnictwo okolic Ciechanowa w świetle najnowszych badań archeologicznych na przykładzie miejscowości Rzeczki-Orszyny, [w:] Kurpiowszczyzna. Identyczność – Odmienność. Materiały z archeologicznej sesji popularno-naukowej. Ostrołęka 8 grudnia 2000, Ostrołęka, s. 52–94.
 
77.
Raddatz K. 1957: Der Thorsberger Moorfund. Gürtelteile und Körperschmuck, Offa-Bücher 13, Neumünster.
 
78.
Roman E. 1998: Ostrogi krzesłowate z terenu ziem polskich, [w:] J. Ilkjær, A. Kokowski (red.), 20 lat archeologii w Masłomęczu I. Weterani, Lublin, s. 165–188.
 
79.
Rusin K. 1999: Sprawozdanie z badań kurhanów 1–4 w Grochach Starych, gmina Poświętne, stan. 1, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego” 5, s. 221–233.
 
80.
Rusin K. 2001: Kurhany w Grochach Starych – cmentarzysko elity plemiennej sprzed 1700 lat, [w:] Archeologia w krainie puszcz i jezior, ZOW 56/4, s. 48–54.
 
81.
Schindler R. 1940: Die Besiedlungsgeschichte der Goten und Gepiden im unteren Weichselraum auf Grund der Tongefässe, Quellenschriften zur ostdeutschen Vor- und Frühgeschichte 6, Leipzig.
 
82.
Schumann H. 1896: Die Cultur Pommerns in vorgeschichtlicher Zeit, „Baltische Studien” 46, s. 103–208.
 
83.
Skorupka T. 2001: Kowalewko 12. Cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od połowy I w. n.e. do początku III w. n.e.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, tom II: Wielkopolska, cz. 3, Poznań.
 
84.
Socha K., Sójkowska-Socha J. 2010: Górzyca. Pradziejowe cmentarzysko nad Odrą, [w:] Archeologia lubuska, „Z otchłani wieków” 65/1–4, s. 81–92.
 
85.
Stubenrauch, A. 1917: Skelettgräber römischer Zeit in Polzin, Kr. Belgard, „Monatsblätter der Geschichte für pommersche Geschichte und Altertumskunde” 31, s. 33–35.
 
86.
Verma, E. M. 1989: Ringkopfschmuck mit Tierkopfenden in den Germania Libera, B.A.R. Int. Series 507, Oxford.
 
87.
Walenta K. 2006–2007: „Mały książę” z Ostrowitego w gminie Chojnice, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” X, 2006–2007, s. 101–124,.
 
88.
Walenta K. 2010: Monety antyczne na terenie tzw. Ziemi Chojnickiej, [w:] A. Urbaniak et alii (red.), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina II, Łódź-Warszawa, s. 829–832.
 
89.
Wielowiejski J. 1986: Die spätkeltischen und römischen Bronzegefäße in Polen, „Bericht der Römisch-Germanischen Kommission” 66 (1985), s. 123–320.
 
90.
Wołągiewicz R. 1981: Kultura wielbarska – problemy interpretacji etnicznej, [w:] T. Malinowski (red.), Problemy kultury wielbarskiej, Słupsk, s. 79–106.
 
91.
Wołągiewicz R. 1986: Die Goten im Bereich der Wielbark-Kultur, [w:] Archaeologia Baltica VII, Peregrinatio Gothica, Łódź, s. 63–98.
 
92.
Wołągiewicz R. 1993: Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym, Szczecin.
 
93.
Zieling N. 1989: Studien zu germanischen Schilden der Spätlatène- und der römischen Kaiserzeit im freien Germanien I–III, B.A.R. Int. , Int. Series 505, Oxford.
 
94.
Zielonka B. 1953: Cmentarzysko z okresu cesarstwa rzymskiego w Lachmirowicach w pow. inowrocławskim, „Przegląd Archeologiczny” IX/2–3 (1951–1952), s. 353–386.
 
95.
Ziemlińska-Odojowa W. 1999: Niedanowo. Ein Gräberfeld der Przeworsk- und Wielbark-Kultur in Nordmasowien, Monumenta Archaeologica Barbarica VII, Kraków.
 
96.
Ziętek J. 2004: Cmentarzysko kultury przeworskiej w Mierzynie-Grobli, stan. 2, gm. Rozprza, woj. łódzkie, [w:] M. Olędzki, J. Skowron (red.), Kultura przeworska. Odkrycia – interpretacje – hipotezy, tom 1, Łódź, s. 25–86.
 
97.
Żórawska A. 2006: Szklany kielich z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Jartyporach, pow. węgrowski, [w:] A. Bursche, R. Ciołek, R. Chowaniec (red.), Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski III, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen, Suplement tom 3, Warszawa, s. 96–104.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top