" /> "Wiadomości Archeologiczne" – a Panorama of One Hundred and Fifty Years of Polish Prehistoric Archaeology
PL EN
"Wiadomości Archeologiczne" – a Panorama of One Hundred and Fifty Years of Polish Prehistoric Archaeology
 
More details
Hide details
1
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, PL 00-927 Warszawa
 
 
Online publication date: 2023-11-22
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2023;LXXIV(74):3-17
 
KEYWORDS
TOPICS
 
REFERENCES (159)
1.
Bibliografia.
 
2.
Abramowicz A. 1991: Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa-Łódź („Oficyna Bibliofilów” Sp. z o.o.).
 
3.
Andrzejowska M. 1988: Cmentarzysko kultury grobów kloszowych w Sulbinach, woj. siedleckie, „Wiadomości Archeologiczne” XLIX/1 (1984/1988), 109–138.
 
4.
Antoniewicz J. 1950: Józef Naroński, polski inwentaryzator grodzisk w XVII wieku w Prusach, „Wiadomości Archeologiczne” XVII/1, 1950, 1–24.
 
5.
Antoniewicz J. 1956: Przedmowa, „Wiadomości Archeologiczne” XXI, 1955/1956, 3–5.
 
6.
Antoniewicz J. 1961: Badania kurhanów z okresu rzymskiego dokonane w 1957 r. w miejscowości Szwajcaria, pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne” XXVII, 1–26.
 
7.
Antoniewicz J. 1963: Wyniki badań przeprowadzonych w latach 1958–1960 na cmentarzysku w miejscowości Szwajcaria, pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne” XXIX/2, 166–192.
 
8.
Antoniewicz J., Kaczyński M., Okulicz J. 1956: Sprawozdanie z badań w 1955 r. na cmentarzysku kurhanowym w miejsc. Szwajcaria, pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne” XXIII/4, 308–326.
 
9.
Antoniewicz J., Kaczyński M., Okulicz J. 1958: Wyniki badań przeprowadzonych w 1956 r. w miejscowości Szwajcaria, pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne” XXV/1, 22–57.
 
10.
Antoniewicz J., Okulicz J. 1958: Sprawozdanie z prac wykopaliskowych, przeprowadzonych w latach 1951–1954 w Jeziorku, pow. Giżycko, „Materiały Starożytne” III, 7–69.
 
11.
Antoniewicz W. 1920a: Od Redakcji, „Wiadomości Archeologiczne” V/1–2, 1–2.
 
12.
Antoniewicz W. 1920b: Jak wyzyskać reformę rolną dla prahistorji?, „Wiadomości Archeologiczne” V/1–2, 24–26.
 
13.
Antoniewicz W. 1920c: [W. A.], Zabytki przedhistoryczne z ziem Polski w zbiorach cesarskich w Wiedniu, „Wiadomości Archeologiczne” V/1–2, 91–93.
 
14.
Antoniewicz W. 1920d: [W. A.] Wykopaliska w Iwaniu w pow. Zaleszczyckim, „Wiadomości Archeologiczne” V/1–2, 95.
 
15.
Antoniewicz W. 1920e: [W. A.] Fibula bronzowa rzymska w Zawadach w pow. Częstochowskim, „Wiadomości Archeologiczne” V/1–2, 95–96.
 
16.
Antoniewicz W. 1921: Archeologia przedhistoryczna jako przedmiot nauczania, „Wiadomości Archeologiczne” VI, 1–10.
 
17.
Åberg N. 1919: Ostpreußen in der Völkerwanderungszeit, A.-B. Akademiska Bokhandeln – Otto Harrassowitz, Uppsala-Leipzig.
 
18.
Baczewski M. 2021: Nowe materiały kultury wielbarskiej z Pojezierza Iławskiego – Jawty Wielkie, pow. iławski, „Wiadomości Archeologiczne” LXXII, 177–191.
 
19.
Bitner-Wróblewska A. 1991: Zapinki z gwiaździstą i łopatkowatą nóżką z południowo-wschodnich wybrzeży Bałtyku, „Wiadomości Archeologiczne” LI/1, 1986–1990, 49–80.
 
20.
Bland R. 2017: Ustawa Treasure Act i program Portable Antiquities Scheme w Anglii i Walii, „Wiadomości Archeologiczne” LXVIII, 3–11.
 
21.
Bliujienė A. 2016: On Both Sides of the Middle Reaches of the Nemunas River. A New Approach to Old Problems, „Wiadomości Archeologiczne” LXVII, 3–35.
 
22.
Borkowski J. 2010: Neolityczne i wczesnobrązowe materiały z miejscowości Kuty na Ukrainie, „Wiadomości Archeologiczne” LXI, 2009–2010, 165–200.
 
23.
Brather S. 2006: Virchow, Rudolf Ludwig Carl, [w:] RGA2 25, 434–439.
 
24.
Bruâko I., Dzigovskij A., Madyda-Legutko R. 2018: Central European Belt Fittings from Sarmatian Burial at Kartal on the Lower Danube, „Wiadomości Archeologiczne” LXIX, 25–49.
 
25.
Brzeziński W. 2021: Jan Jaskanis – dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, [w:] A. Bitner-Wróblewska, B. Sałacińska, S. Sałaciński (red.), Różne oblicza archeologii. Pamięci Jana Jaskanisa, Warszawa (Państwowe Muzeum Archeologiczne), 105–116.
 
26.
Bulanda E. 1920: Projekt statutu Państwowego Instytutu Archeologicznego, „Wiadomości Archeologiczne” V/1–2, 84–86.
 
27.
Burek K. 1977: Starożytnicy i archeolodzy. Z dziejów badań archeologicznych na Białostocczyźnie, Olsztyn (Wydawnictwo Pojezierze).
 
28.
Carnap-Bornheim C. von, Ickerodt U., Siegloff E. 2017: Archeologia landu Szlezwik-Holsztyn a archeologia detektorystyczna, „Wiadomości Archeologiczne” LXVIII, 13–18.
 
29.
Cehak-Hołubowiczowa H. 1955: Cmentarzysko kurhanowe z VI i VII w. w miejsc. Karmazyny koło miasta Troki w Litewskiej S. R. R., „Wiadomości Archeologiczne” XXII/3–4, 312–331.
 
30.
Chmielewski W., Kostrzewski J., Jażdżewski K. 1965: Pradzieje Polski, Wrocław (Ossolineum).
 
31.
Chrupek S. 2019: Ceramika kultur oksywskiej i wielbarskiej z Pucka na Pomorzu Wschodnim, „Wiadomości Archeologiczne” LXX, 203–210.
 
32.
Cieśliński A. 2013: The Presence of Flat Graves at the Burial Mound Cemeteries of the Wielbark Culture in Northern and Eastern Poland, „Wiadomości Archeologiczne” LXIV, 49–84.
 
33.
Czarnecka K. 1991: Brązowa ozdoba emaliowana z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Brulinie-Koskach, woj. łomżyńskie, „Wiadomości Archeologiczne” LI/1, 1986–1990, 99–104.
 
34.
Dąbrowska T. 1970: Z problematyki późnego okresu lateńskiego na terenach Polski Wschodniej, „Wiadomości Archeologiczne” XXXV/3, 275–285.
 
35.
Dąbrowska T., Liana T. 1963: Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Werbkowicach-Kotorowie, pow. Hrubieszów w 1960 r., „Wiadomości Archeologiczne” XXIX/1, 44–59.
 
36.
Dąbrowski J. 1961: Badania na grodzisku Łęcze pow. Elbląg w roku 1958, „Wiadomości Archeologiczne” XXVI/3–4, 266–272.
 
37.
Dedio S. 1933: O uwzględnianiu prehistorji w nauczaniu w szkołach średnich i seminarjach nauczycielskich, „Wiadomości Archeologiczne” XII, 15–26.
 
38.
Demetrykiewicz W. 1920: W sprawie gruntownej reformy i nowego urządzenia instytucji publicznych przeznaczonych do badań naukowych nad wykopaliskami archeologicznymi w Polsce, jakoteż dla umiejętnej ich ochrony, „Wiadomości Archeologiczne” V/1–2, 3–20.
 
39.
Dmochowska G. 1988a: Materiały z odkryć przypadkowych z epoki brązu, wczesnej epoki żelaza i średniowiecza znalezione w okolicach Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie, „Wiadomości Archeologiczne” XLIX/1, 1984/1988, 81–92.
 
40.
Dmochowska G. 1988b: Wyniki badań powierzchniowych przeprowadzonych na terenie gm. Łomazy, woj. bialskopodlaskie, „Wiadomości Archeologiczne” XLIX/1, 1984/1988, 139–146.
 
41.
Dmochowska G. 1990: Ornamentyka wyrobów metalowych i naczyń grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, „Wiadomości Archeologiczne” L/2, 1985, 51–94.
 
42.
Durczewski Z. 1948: Zagadnienie grobów jamowych w kulturze łużyckiej i późniejszych ich nawiązań, „Wiadomości Archeologiczne” XVI, 1939–1948, 35–52.
 
43.
Gardawski A. 1959: Plemiona kultury trzcinieckiej w Polsce, MS V, 7–189.
 
44.
Gloger Z. 1873: Osady nad Niemnem i na Podlasiu z czasów użytku krzemienia, „Wiadomości Archeologiczne” I, 97–124.
 
45.
Gloger Z. 1876a: Osady z czasów użytku krzemienia pod Kobylinem, Zambrzycami i Zalesiem, „Wiadomości Archeologiczne” III, 115–119.
 
46.
Gloger Z. 1876b: Osady z czasów użytku krzemienia pod Sieniawą, Szczakową i Borkiem falęckim, „Wiadomości Archeologiczne” III, 120–124.
 
47.
Gloger Z. 1882: Wołyń i wykopaliska moszczanickie ze zbioru ś. p. Ludwika Pawłowskiego, „Wiadomości Archeologiczne” IV, 80–97.
 
48.
Godłowski K. 1962: Uwagi o niektórych zagadnieniach interpretacji źródeł archeologicznych (na marginesie pracy A. Gardawskiego „Plemiona kultury trzcinieckiej w Polsce”), PMMAE 8, 79–102.
 
49.
Godłowski K. 1969: Budownictwo, rozplanowanie i wielkość osad kultury przeworskiej na Górnym Śląsku, „Wiadomości Archeologiczne” XXXIV/3–4, 305–331.
 
50.
Godłowski K. 1970: The Chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europe, ZNUJ CCXVII – Prace Archeologiczne 11, Kraków (Uniwersytet Jagielloński).
 
51.
Godłowski K. 1976: (red.) Kultury archeologiczne i strefy kulturowe w Europie Środkowej w okresie wpływów rzymskich, ZNUJ CCCCXXII – Prace Archeologiczne 22, Kraków (Uniwersytet Jagielloński).
 
52.
Godłowski K. 1985: Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, Wrocław (Ossolineum).
 
53.
Gurba J. 1968: Tacyt o nich nie wspomina, „Z otchłani wieków” XXXIV/4, 259–261.
 
54.
Hammer S. 1959: Herodot, Dzieje. Z języka greckiego przełożył i opracował Seweryn Hammer. Wydanie drugie, Warszawa (Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”).
 
55.
Hensel W. 1948: Gród wczesnodziejowy w Kłecku w pow. gnieźnieńskim, „Wiadomości Archeologiczne” XVI, 1939–1948, 265–303.
 
56.
Hildt-Węgrzynowicz T. 1957: Sprawozdanie z badań osady kultury łużyckiej we wsi Kamionka Nadbużna, pow. Ostrów Mazowiecka, przeprowadzonych w latach 1955–1956, „Wiadomości Archeologiczne” XXIV/4, 307–323.
 
57.
Hildt-Węgrzynowicz T. 1959: Sprawozdanie z badań w 1957 r. osadnictwa łużyckiego w miejscowości Kamionka Nadbużna, pow. Ostrów Mazowiecka, „Wiadomości Archeologiczne” XXVI/1–2, 9–17.
 
58.
Jagmin K. 1873: Opis mogiły-kurhanu pod Łęgonicami i wydobytych z niéj przedmiotów, „Wiadomości Archeologiczne” I, 141–155.
 
59.
Jagmin K. 1876: Opis Mogiły (kurhanu) pod Łęgonicami i wydobytych z niéj przedmiotów. II, „Wiadomości Archeologiczne” III, 83–93.
 
60.
Jakimowicz R. 1920: Zbiór wykopalisk przedhistorycznych w Muzeum Piotrkowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, „Wiadomości Archeologiczne” V/1–2, 56–64.
 
61.
Jakimowicz R. 1929: Ś.p. Zygmunt Szmit, „Wiadomości Archeologiczne” X, 305–311.
 
62.
Jaskanis D. 1961: Konferencja organizacyjna Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej, RB I, 371–375.
 
63.
Jaskanis D., Jaskanis J. 1961: Sprawozdanie z badań w 1956 r. na cmentarzysku kurhanowym w miejscowości Osowa, pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne” XXVII/1, 27–48.
 
64.
Jaskanis J. 1958: Sprawozdanie z badań w 1957 r. na cmentarzysku kurhanowym w miejscowości Osowa, pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne” XXVII/1, 75–98.
 
65.
Jażdżewski K. 1948: Kujawskie przyczynki do zagadnienia tubylczości Słowian na ziemiach polskich, „Wiadomości Archeologiczne” XVI, 1939–1948, 106–161.
 
66.
Jażdżewski K. 1995: Pamiętniki. Wspomnienia polskiego archeologa XX wieku, Łódź (Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego).
 
67.
Kaczyński B., Grzędzielska A. 2022: Unique Sanguisuga-type Brooch from Former Prussia-Museum, „Wiadomości Archeologiczne” LXXIII, 245–252.
 
68.
Kaczyński M. 1958: Dwa cmentarzyska kurhanowe z V – VI wieku we wsi Prudziszki, pow. Suwałki, MS III, 115–153.
 
69.
Kaczyński M. 1961: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w 1957 r. na cmentarzysku kurhanowym we wsi Bilwinowo pow. Suwałaki, „Wiadomości Archeologiczne” XXVII/1, 90–99.
 
70.
Kamiński A. 1956a: Z badań nad pograniczem polsko-rusko-jaćwieskim w rejonie rzeki Sliny, „Wiadomości Archeologiczne” XXIII/2, 131–168.
 
71.
Kamiński A. 1956b: Materiały do bibliografii archeologicznej Jaćwieży od I do XIII w., MS I, 193–273.
 
72.
Kempisty A. 1968a: Birytualne cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w miejscowości Brulino-Koski, pow. Ostrów Mazowiecka, „Wiadomości Archeologiczne” XXXII/3–4, 409–450.
 
73.
Kempisty A. 1968b: „Późnorzymskie” cmentarzyska kobiece na Mazowszu wschodnim, ZOW XXXIV/3, 174–177.
 
74.
Kietlińska A. 1963: Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej, MS IX, 7–97.
 
75.
Kossinna G. 1896: Die vorgeschichtliche Ausbreitung der Germanen in Deutschland, „Zeitschrift des Vereins für Volkskunde” 6, 1–14.
 
76.
Kostrzewski J. 1919: Die ostgermanische Kultur der Spätlatènezeit, Mannus-Bibliothek 18–19, Leipzig-Würzburg (Curt Kabitzsch Verlag).
 
77.
Kostrzewski J. 1920: W sprawie Instytutu Prehistorycznego, „Wiadomości Archeologiczne” V/1–2, 27–29.
 
78.
Kostrzewski J. 1931: Zabytki przedhistoryczne Prus Wschodnich, Poznań (Uniwersytet Poznański).
 
79.
Kostrzewski J. 1970: Z mego życia. Pamiętnik, Wrocław (Ossolineum).
 
80.
Kowalczyk J. 1974: Badania powierzchniowe palącym zadaniem archeologii, „Wiadomości Archeologiczne” XXXIX/1, 28–31.
 
81.
Kowalski K. 1974: Badania powierzchniowe w archeologii, „Wiadomości Archeologiczne” XXXIX/1, 40–43.
 
82.
Kozłowski L. 1920: Cmentarzysko ciałopalne łużyckie z III-go okresu epoki bronzowej na uroczysku Wysyłek w Iwanowicach (pow. Miechowski), „Wiadomości Archeologiczne” V/1, 43–55.
 
83.
Kozłowski S.K. 1968: Z problematyki polskiego mezolitu – kultura majdanowska (czerwonoborecka), „Wiadomości Archeologiczne” XXXIII/2, 153–166.
 
84.
Kozłowski S.K. 1969: Z problematyki polskiego mezolitu. Wybrane zagadnienia z pradziejów dorzecza górnej i środkowej Wisły we wczesnym holocenie, „Wiadomości Archeologiczne” XXXIV/1, 70–149.
 
85.
Kozłowski S.K. 2009: Włodzimierz Antoniewicz, profesor z Warszawy, Warszawa (Państwowe Muzeum Archeologiczne).
 
86.
Kozłowski S.K. 2012: Tak wiele, tak nieliczni. Młoda archeologia polska 1905–1928, Warszawa-Łódź (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW – Instytut Archeologii UŁ).
 
87.
Krukowski S. 1920: Materjały archeologiczne z b. Królestwa Polskiego w Rosji, „Wiadomości Archeologiczne” V/1–2, 86–91.
 
88.
Krysiak K. 1950a: Zabytki pochodzenia zwierzęcego z osady neolitycznej w Ćmielowie, pow. Opatów, „Wiadomości Archeologiczne” XVII/2–4, 147–154.
 
89.
Krysiak K. 1950b: Szczątki zwierzęce .z osady neolitycznej w Ćmielowie, pow. Opatów, „Wiadomości Archeologiczne” XVII/2–4, 165–228.
 
90.
Krysiak K. 1952a: Zabytki pochodzenia zwierzęcego z osady neolitycznej w Ćmielowie, „Wiadomości Archeologiczne” XVIII/3–4, 1951/1952, 243–250.
 
91.
Krysiak K. 1952b: Szczątki zwierzęce .z osady neolitycznej w Ćmielowie, „Wiadomości Archeologiczne” XVIII/3–4, 1951/1952, 251–290.
 
92.
Leńczyk G. 1945: Sprawozdanie z konferencji prehistoryków polskich, odbytej z Poznaniu dnia 26. VIII. 45 r. pod przewodnictwem prof. Uniw. Pozn. dra Józefa Kostrzewskiego, ZOW XIX/9–12, 42–45.
 
93.
Leończuk J., Ławski J., Zabielski Ł. 2016: (red.) Zygmunt Gloger, pisarz, myśliciel, uczony, Colloquia Orientalia Bialostocensia. Literatura/Historia 25, Białystok (Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego).
 
94.
Liana T. 1970: Chronologia względna kultury przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim, „Wiadomości Archeologiczne” XXXV/4, 429–487.
 
95.
Liana T. 1973: Wykopaliska Kaliksta Jagmina w Łęgonicach Małych, pow. Opoczno, „Wiadomości Archeologiczne” XXXVIII/2, 309–329.
 
96.
Liana T. 1976a: Kurhan i cmentarzysko płaskie kultury przeworskiej na stan. II w Łęgonicach Małych, pow. Opoczno, „Wiadomości Archeologiczne” XLI/1, 64–127.
 
97.
Liana T. 1976b: Cmentarzysko kultury przeworskiej w Łęgonicach Małych, gm. Odrzywół, woj. radomskie, na stanowisku I, „Wiadomości Archeologiczne” XLI/4, 461–488.
 
98.
Liana T. 2005: Osada z młodszego okresu rzymskiego w Łęgonicach Małych, pow. grójecki, „Wiadomości Archeologiczne” LVII, 241–295.
 
99.
Liana T., Piętka-Dąbrowska T. 1958: Sprawozdanie z badań w 1957 r. osadnictwa łużyckiego w Biskupinie, pow. Żnin, „Wiadomości Archeologiczne” XXV/3, 202–211.
 
100.
Liana T., Piętka-Dąbrowska T. 1962: Sprawozdanie z badań ratowniczych przeprowadzonych w 1959 r. na stanowisku I w Werbkowicach-Kotorowie, pow. Hrubieszów, „Wiadomości Archeologiczne” XXVIII/2, 142–173.
 
101.
Lubicz-Niezabitowski E. 1948: Hodowla zwierząt, łowiectwo i rybactwo u mieszkańców Polski zachodniej w okresie halsztackim (r. 700–400 przed Chr.) i wczesnohistorycznym (r. 600–1100 po Chr.), „Wiadomości Archeologiczne” XVI, 1939–1948, 162–169.
 
102.
Maciałowicz A. 2006: Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Suchodole, pow. sochaczewski, „Wiadomości Archeologiczne” LVIII, 283–369.
 
103.
Majewski E. 1920a: Notatki prehistoryczne z pow. Stopnickiego, „Wiadomości Archeologiczne” V/1–2, 40–42.
 
104.
Majewski E. 1920b: Bransoleta bronzowa z Krasek (pow. Turekski), „Wiadomości Archeologiczne” V/1–2, 95.
 
105.
Malinowski T. 1968: Czy Amazonki były na Mazowszu wschodnim, ZOW XXXIV/4, 255–258.
 
106.
Marciniak J. 1948: Przyczynki do zagadnienia ciągłości osadnictwa na ziemiach polskich w świetle badań wykopaliskowych w Złotej w pow. Sandomierskim, „Wiadomości Archeologiczne” XVI, 1939–1948, 233–258.
 
107.
Marciniak J. 1950: Dwa cmentarzyska ciałopalne z okresu rzymskiego w Judzikach i Bargłowie Dwornym, pow. Augustów, „Wiadomości Archeologiczne” XVII/1, 47–76.
 
108.
Mazurowski R. 1974: Możliwości poznawcze badań powierzchniowych, „Wiadomości Archeologiczne” XXXIX/1, 32–39.
 
109.
Musianowicz K. 1973: „Wiadomości Archeologiczne” przed stu laty, „Wiadomości Archeologiczne” XXXVIII/2, 129–138.
 
110.
Nowakowski W. 2000: Bodendenkmalpflege in östlichen Provinzen Preußens vor 1945, „Archäologisches Nachrichtenblatt” 5/2, 201–206.
 
111.
Nowakowski W. 2003: Działalność naukowa PMA, „Wiadomości Archeologiczne” LVI, 2002–2003, 7–11.
 
112.
Odoj R. 1956: Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w miejscowości Równina Dolna, pow. Kętrzyn, „Wiadomości Archeologiczne” XXIII/2, 177–196.
 
113.
Odoj R. 1958: Sprawozdanie z prac wykopaliskowych, przeprowadzonych w Równinie Dolnej, pow. Kętrzyn w 1956 i 1957 r., RO I, 117–156.
 
114.
Okulicz J. 1961: Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych w 1958 r. na osadzie pod „Zamczyskiem” w miejscowości Osinki, pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne” XXVII/1, 82–89.
 
115.
Okulicz J. 1963: Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych w 1959 r. na osadzie i grodzisku w Osinkach, pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne” XXVII/2, 193–209.
 
116.
Okulicz J. 1970: Studia nad przemianami kulturowymi i osadniczymi w okresie rzymskim na Pomorzu Wschodnim, Mazowszu i Podlasiu, „Archeologia Polski” XV/2, 419–497.
 
117.
Okulicz J. 1973: Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n.e., Wrocław (Ossolineum).
 
118.
Pamiętnik 1933: [bez autora] Pamiętnik Pierwszego Zjazdu Prehistoryków Polskich, „Wiadomości Archeologiczne” XII, 1–2.
 
119.
Piętka-Dąbrowska T. 1960: Cmentarzysko z okresu rzymskiego w miejscowości Domaradzyn pow. Łowicz, „Wiadomości Archeologiczne” XXVI/1, 225–230.
 
120.
Piętka-Dąbrowska T. 1961: Przyczynki do znajomości okresu od I do VI w.n.e. z międzyrzecza Dniepru i Bugu, „Wiadomości Archeologiczne” XXVII/2, 217–240.
 
121.
Podkowińska Z. 1923: Zbiór wykopalisk Muzeum Ziemi Sandomierskiej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Sandomierzu, „Wiadomości Archeologiczne” VIII/1, 28–48.
 
122.
Podkowińska Z. 1950: Osada neolityczna na górze Gawroniec w Ćmielowie, pow. Opatów, „Wiadomości Archeologiczne” XVII/2–4, 95–146.
 
123.
Podkowińska Z. 1952: Prace wykopaliskowe na stanowisku „Gawroniec-Pałyga” w Ćmielowie, w pow. opatowskim 1950 r., „Wiadomości Archeologiczne” XVIII/3–4, 1951/1952, 201–242.
 
124.
Reyman T. 1948: Zespół importów rzymskich z grobu ciałopalnego w Giebułtowie, w pow. krakowskim, „Wiadomości Archeologiczne” XVI, 1939–1948, 178–200.
 
125.
Rosiński B. 1950: O szczątkach kostnych ludzkich odkrytych w osadzie neolitycznej na górze Gawroniec w Ćmielowie, pow. Opatów, „Wiadomości Archeologiczne” XVII/2–4, 155–164.
 
126.
Rozporządzenie 1929: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Państwowem Muzeum Archeologicznem (Dziennik Ustaw R.P. Nr. 36 z 24 marca 1928 r. poz. 346), „Wiadomości Archeologiczne” X, 176–177.
 
127.
Salewicz K. 1948: Cmentarzysko łużyckie w Małusach Wielkich i zagadnienie związków kultury łużyckiej z tzw. „kulturą grobów kloszowych”, „Wiadomości Archeologiczne” XVI, 1939–1948, 53–75.
 
128.
Sałaciński S. 1989: Zbiór krzemiennych narzędzi retuszowanych z badań powierzchniowych S. Krukowskiego na stanowisku kultury pucharów lejkowatych „Gawroniec” w Ćmielowie, woj. tarnobrzeskie, „Wiadomości Archeologiczne” XLIX/2, 247–260.
 
129.
Sałaciński S., Zalewski M. 1988: Materiały z przypadkowych odkryć z epoki kamienia znalezione w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie, „Wiadomości Archeologiczne” XLIX/1, 75–80.
 
130.
Sawicka L., Grižas G. 2007: Mogiła Wielkoludów… Szwedów czy konfederatów. Cmentarzysko kurhanowe w Pakalniszkach (północna Litwa) w świetle badań Marii Butrymówny w 1897 roku, „Wiadomości Archeologiczne” LIX, 165–202.
 
131.
Sawicki L. 1920: Zabytki przedhistoryczne z okolic Wrociszewa, w pow. Grójeckim, „Wiadomości Archeologiczne” V/1–2, 94.
 
132.
Sawicki L. 1948: Przedmowa, „Wiadomości Archeologiczne” XVI, 1939–1948, VII–XI.
 
133.
Schuster J. 2017: Sypiając z wrogiem? Potencjał badawczy amatorskiej „archeologii detektorystycznej” na przykładzie zabytków z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów z lat 2006–2014, odkrytych w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, „Wiadomości Archeologiczne” LXVIII, 19–31.
 
134.
Sulimirski T. 1948: Kultura łużycka a Scytowie, „Wiadomości Archeologiczne” XVI, 1939–1948, 76–100.
 
135.
Szafrański W. 1954: Z badań nad epoką patriarchalnej wspólnoty pierwotnej, „Wiadomości Archeologiczne” XX/2, 107–133.
 
136.
Szmit Z. 1921: Groby z okresu lateńskiego i rzymskiego na cm. „Kozarówka” w Drohiczynie nad Bugiem, „Wiadomości Archeologiczne” VI, 61–70.
 
137.
Szmit Z. 1922: Sprawozdanie z poszukiwań archeologicznych w Hryniewiczach Wielkich koło Bielska Podlaskiego, „Wiadomości Archeologiczne” VII, 107–120.
 
138.
Szmit Z. 1923: Cmentarz lateńsko-rzymski „Kozarówka” w Drohiczynie nad Bugiem, „Wiadomości Archeologiczne” VIII/2–4, 152–175.
 
139.
Szmit Z. 1924: Notatki archeologiczne z Drohiczyna nad Bugiem, „Wiadomości Archeologiczne” IX/1–2, 124–125.
 
140.
Szter I. 2010: Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i z okresu wędrówek ludów w Kamieniu na Pojezierzu Mazurskim, „Wiadomości Archeologiczne” LXI, 2009–2010, 201–331.
 
141.
Szymański W. 1961: Cmentarzysko kurhanowe z V–VI: wieku w miejscowości Nieszki pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne” XXVII/1, 100–104.
 
142.
Wielowiejski J. 1960: Przemiany gospodarczo-społeczne u ludności południowej Polski w okresie późnolateńskim i rzymskim, MS VI, 5–426.
 
143.
Wołągiewicz R. 1970: Napływ importów rzymskich do Europy na północ od Dunaju, APolski XV/1, 1970, 207–252.
 
144.
Wołągiewicz R. 1981: Kultura wielbarska – problemy interpretacji etnicznej, [w:] T. Malinowski (red.), Problemy kultury wielbarskiej, Słupsk (Wyższa Szkoła Pedagogiczna), 79–106.
 
145.
Woyda S. 1974: O pracach nad zdjęciem archeologicznym terenu Mazowsza i Podlasia, „Wiadomości Archeologiczne” XXXIX/1, 44–47.
 
146.
Woźniak Z. 1960: Chronologia celtyckich cmentarzysk w Polsce, „Wiadomości Archeologiczne” XXVI/3–4. 1959–1960, 119–141.
 
147.
Wrońska J. 1986: Archeolodzy warszawscy na początku XX wieku, Wrocław (Ossolineum).
 
148.
Wrońska J. 1989: Archeologia w periodykach warszawskich w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław (Ossolineum).
 
149.
Zawisza J. 1873: Niedźwiedź jaskiniowy (ursus spelaeus) z Jaskini Łokietkowej w Ojcowie, „Wiadomości Archeologiczne” I, 1–7.
 
150.
Zawisza J. 1874: Jaskinia Mamuta w dolinie Wierzchowskiej w okolicy Ojcowa i Krakowa położona, „Wiadomości Archeologiczne” II, 3–23.
 
151.
Zawisza J. 1876: Dalsze poszukiwania w Jaskini Mamuta w czerwcu 1874 (Wiérzchowie 50° 10’ szérokości północnéj), „Wiadomości Archeologiczne” III, 125–139.
 
152.
Zawisza J. 1882a: Poszukiwania w Jaskini Mamuta 1877 i 1878, „Wiadomości Archeologiczne” IV, 1–30.
 
153.
Zawisza J. 1882b: Jeleń olbrzymi – cervus megaceros-hibernicus, „Wiadomości Archeologiczne” IV, 31–39.
 
154.
Ziemlińska-Odojowa W. 1958: Sprawozdanie z badań w 1956 r. na cmentarzysku kurhanowym w miejscowości Żywa Woda, pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne” XXV/1–2, 96–106.
 
155.
Ziemlińska-Odojowa W. 1961: Sprawozdanie z badań w roku 1957–1958 na cmentarzysku kurhanowym z okresu rzymskiego w miejscowości Żywa Woda, pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne” XXVII/1, 49–57.
 
156.
Żmigrodzki Z. 2002: (ed.) Cenzura PRL. Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu 1 X 1951 r., Wrocław (Nortom).
 
157.
Żurowski T. 1958: Sprawozdanie z badań cmentarzysk kurhanowych we wsi Szurpiły pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne” XXV/1–2, 107–130.
 
158.
Żurowski T. 1961: Sprawozdanie z badań w 1957 r. cmentarzyska kurhanowego na stanowisku 2 we wsi Szurpiły pow. Suwałki, „Wiadomości Archeologiczne” XXVII/1, 58–81.
 
159.
Żurowski T. 1963: Cmentarzysko ciałopalne na stanowisku 2 we wsi Szurpiły, pow. Suwałki, na podstawie wykopalisk w latach 1958–1960, „Wiadomości Archeologiczne” XXIX/3, 250–288.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top