PL EN
MISCELLANEA
A New Multiple Find of Flint Blade Tools at Gródek nad Bugiem. Site l C
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
 
 
Publication date: 2003-12-31
 
 
Wiadomości Archeologiczne 2003;LVI(56):37-44
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Multiple flint finds, frequently referred to as deposits or hoards, are discovered at different locations and culture context, inside prehistoric settlements as well as in areas lacking traces of human occupation, frequently, on the margin of existing and fossil lakes or streams. During the 2001 rescue excavation of the multicomponent site 1C at Gródek, distr. Hrubieszów, woj. lubelskie, a culture layer (at the depth of about 40 cm) surrounded by debris of daub, produced another multiple find (Table 1). The set included four blade tools – two end-scrapers and two retouched blades, jointly weighing 100 g, made from macrolithic blades struck from single platform subconical cores using the pressure technique (Fig. 1–4). The raw material, Świeciechów flint, and the morpho-metric attributes of the artefacts find a range of analogies among the rich assortment of specimens associated with the Little Poland industry of the Funnel Beaker Culture (B. Balcer 1975). All the finely preserved pieces in the deposit exhibit traces of use-wear, manifested as intensive gloss (sheen) of the many scar faces. Retouch was reapplied to the working edges, but the nature of this treatment is difficult to determine. It may either represent rejuvenation retouch of used up and dulled edges or a substantial reworking of blades or earlier tools of undetermined function, changing diametrically their original (at present hard to determine) morphology. Multiple finds (Fig. 5, table 2) discovered at settlements probably differed in their character. Some probably are the remains of caches – stocks of raw material – this is true both of precores, cores, and blades, and of blade and core tools, frequently heavily worn or substantially damaged. On the other hand, deposits of undamaged tools, frequently with evident traces of utilisation, should be viewed as depots in which tools were stored within dwelling or other structures of the period. The analysed assemblage from Gródek belongs in the latter category, as supported by the debris of pugging lumps co-occurring with the flints, presumably the trace of a decayed construction of a prehistoric structure.
 
REFERENCES (21)
1.
Balcer, B., Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych. Eksploatacja, obróbka i rozprzestrzenienie, Wrocław, 1975.
 
2.
Balcer, B., Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski, Wrocław, 1983.
 
3.
Balcer, B., Ćmielów – Krzemionki – Świeciechów. Związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienia, Warszawa, 2002.
 
4.
Blajer, W., Wysoka, gm. Łańcut, woj. rzeszowskie, stan. 1, Rocznik Przemyski XXXIV/3, Archeologia, 1998, s. 67–71.
 
5.
Bronicki, A., Bagienny depozyt wiórów krzemiennych kultury pucharów lejkowatych z Weremowic, stan. 19, woj. Chełm, Sprawozdania Archeologiczne XLV, 1993, s. 29–34.
 
6.
Bronicki, A., Kilka uwag o recepcji niżowych elementów kulturowych w społecznościach grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych, Materiały i Sprawozdania Rrzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego XVI, 1995, s. 7–12.
 
7.
Gumiński, W., Gródek Nadbużny. Osada Kultury pucharów lejkowatych, Polskie Badania Archeologiczne 28, Wrocław, 1989.
 
8.
Gurba, J., Materiały do badań nad neolitem Małopolski, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. F, IX (1954), 1957, s. 129–178.
 
9.
Jastrzębski, S., Szychowice, gm. Mircze, woj. zamojskie, Sprawozdania z badań terenowych Zakładu Archeologii UMCS w 1980 roku, 1980, s. 4–6.
 
10.
Jażdżewski, K., Pradzieje Europy Środkowej, Wrocław, 1981.
 
11.
Kadrow, S., Skład wiórów krzemiennych kultury pucharów lejkowatych z Wincentowa, stanowisko 5, gm. Krasnystaw, woj. Chełm, Sprawozdania Archeologiczne XL, 1989, s. 27–33.
 
12.
Kokowski, A., Sprawozdanie z badań ratowniczych na stanowisku 1C (część SW) w Gródku nad Bugiem, pow. Hrubieszów – sezon 2001, m-pis w Instytucie Archeologii UMCS, 2001.
 
13.
Kowalczyk, J., Osada kultury pucharów lejkowatych w miejsc. Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów, w świetle badań 1954 roku, Wiadomości Archeologiczne XXIII, 1956, s. 23–48.
 
14.
Kowalczyk, J., Prace badawcze w 1967 r. osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, Wiadomości Archeologiczne XXV, 1958, s. 314–321.
 
15.
Libera, J., Przemysł krzemienny kultury pucharów lejkowatych na Lubelszczyźnie, m-pis pracy magisterskiej w Instytucie Archeologii UMCS, 1980.
 
16.
Libera, J., Skład wiórów krzemiennych z Wyżnianki Kolonii, woj. lubelskie, Wiadomości Archeologiczne L (1985), 1989, s. 153–155.
 
17.
Małecka-Kukawka, J., Miedzy formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej, Toruń, 2001.
 
18.
Podkowińska, Z., Prace wykopaliskowe na stanowisku „Gawroniec-Pałyga” w Ćmielowie, w pow. opatowskim 1950 r., Wiadomości Archeologiczne XVIII (1951/1952), 1952, s. 201–242.
 
19.
Wiślański, T., Podstawy gospodarcze plemion neolitycznych w Polsce północno-zachodniej, Wrocław, 1969.
 
20.
Zakościelna, A., Kolejny depozyt wiórów krzemiennych kultury pucharów lejkowatych (KPL) z Gródka nad Bugiem, Sprawozdania Archeologiczne XLIX, 1997, s. 95–108.
 
21.
Zakościelna, A., Wykorzystanie krzemienia świeciechowskiego przez społeczności kultur naddunajskich na Wyżynie Lubelskiej, (w:) B. Matraszek, S. Sałaciński (red.), Krzemień świeciechowski w pradziejach. Materiały z konferencji w Ryni 22–24 czerwca 2000 r., Warszawa, 2002, s. 111–122.
 
ISSN:0043-5082
Journals System - logo
Scroll to top