In English English

Spis treści

Tom LXVIII, 2017 (2017)

Czytaj online
Wiadomości Archeologiczne winietka
Dyskusje
Roger Bland, Ustawa Treasure Act i program Portable Antiquities Scheme w  Anglii i Walii 3

The Treasure Act and Portable Antiquities Scheme in England and Wales

Claus Von Carnap-bornheim, Ulf Ickerodt, Eicke Siegloff, Archeologia landu Szlezwik-Holsztyn a archeologia detektorystyczna 13

Archaeology of Federal State Schleswig-Holstein and Detector Archaeology

Jan Schuster, Sypiając z wrogiem? Potencjał badawczy amatorskiej „archeologii detektorystycznej” na przykładzie zabytków z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów z lat 2006–2014, odkrytych w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn 19

Sleeping with the Enemy? The Scientific Potential of Amateur ‘Metal Detecting Archaeology’ on the Example of the Finds Dating Back to the Roman Iron Age and the Migration Period, Discovered in 2006–2014 in the Federal State of Schleswig-Holstein

Maciej Trzciński, Raz jeszcze o poszukiwaniu zabytków w Polsce. Między teorią i praktyką 33

A New Contribution on Amateur Metal Detecting in Poland. Between Theory and Practice

Rozprawy
Agata Chilińska-früboes, Zapinki oczkowate serii pruskiej z terenu kultury Dollkeim-Kovrovo 45

Eye Brooches of the Prussian Series from the Territory of the Dollkeim-Kovrovo Culture

Miscellanea
Piotr Mączyński, Anna Zakościelna, O pierwszych grobach kultur ceramik wstęgowych w Polsce – raz jeszcze. Inwentarze krzemienne grobów kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska Grodzisko II w Złotej w świetle analizy traseologicznej 107

Another Assessment of “the First Danubian Culture Graves from Poland”. Use-wear Analysis of Flint Inventories from Lublin-Volhynian Culture Graves at Złota, Site Grodzisko II

Mirosława Andrzejowska, Brązy ze Słupi – historia niedokończona 119

Bronzes from Słupia – an Incomplete Story

Fernando Agua, Juan F. Conde, Manuel García-Heras, Urszula Kobylińska, Zbigniew Kobyliński, Badania archeometryczne ceramiki z wczesnej epoki żelaza ze Starego Kraju na Ziemi Lubuskiej 147

Archaeometric studies on the Early Iron Age pottery from the Stary Kraj (Old Country) Region in the Lubusz Land

Jacek Andrzejowski, Andrzej Maciałowicz, Między Północą a Południem. Zespół osadniczy z późnej epoki żelaza w Jarnicach nad Liwcem w świetle dalekosiężnych powiązań 179

Between the North and the South. Wide-ranging Connections of the Late Iron Age settlement Complex at Jarnice on the Liwiec River

Odkrycia
Witold Grużdź, Katarzyna Pyżewicz, Dominik Kacper Płaza, Znalezisko dwóch sierpów z krzemienia ożarowskiego w Dwikozach, pow. sandomierski 235

Two Sickles Made of Ożarów Flint Found at Dwikozy, Sandomierz County

Bartłomiej Kaczyński, Ponownie odkryta szpila z tarczowatą główką z Siedlimowa, pow. mogileński 240

Revisting the Pin with a Disc-shaped Head from Siedlimowo, Mogilno County

Anna Drzewicz, Pierścień napierśnika kultury pomorskiej z Woli Pasikońskiej, pow. warszawski zachodni – przykład pradziejowego recyklingu 247

A Ring from a Pomeranian Culture Pectoral, Wola Pasikońska, Warsaw-West County – a Case of Some Prehistoric Recycling

Agnieszka Krzysiak, Karol Dzięgielewski, Aldona Garbacz-Klempka, Pierścień brązowego napierśnika z wczesnej epoki żelaza z miejscowości Dziechlino-Leśnice koło Lęborka 257

A Ring from Early Iron Age Bronze Collar from Dziechlino-Leśnice near Lębork

Bożena Bryńczak, Figurka „wilka ogniowego” z osady w Chyżynach, pow. miński 266

The ‘Firedog’ from the Settlement at Chyżyny, Mińsk Mazowiecki County

Katarzyna Watemborska-Rakowska, Wisior w typie Şimleul Silvaniei z Czerska na Urzeczu 270

A Pendant of type Şimleul Silvaniei from Czersk in Urzecze

Jacek Andrzejowski, Unikatowa zapinka emaliowana z Chlebczyna na południowym Podlasiu 275

A Unique Enamelled Brooch from Chlebczyn in Southern Podlasie

Ireneusz Jakubczyk, Wojciech Siciński, Odkrycie trzech naczyń brązowych na osadzie kultury przeworskiej w Powodowie Drugim, pow. poddębicki 281

Three Roman Bronze Vessels from the Settlement of Przeworsk Culture at Powodów Drugi, Poddębice County

Małgorzata Kurzyńska, Jacek Andrzejowski, Cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich z Parsk, powiat grudziądzki 287

Roman Period Cemeteries at Parski, Grudziądz County

Małgorzata Kurzyńska, Nieznane materiały z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w Ostrowitem na ziemi dobrzyńskiej 296

Newly Published Materials from Past Investigation of the Roman Period Cemetery at Ostrowite, County Rypin

Konstantin N. Skvorcov, Mirosław Rudnicki, Nowe odkrycia zapinek płytkowych z Sambii i Natangii 302

New Finds of Bow Brooches from Sambia and Natangia

Wykaz skrótów 311